Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2005

18.10.2005. Prva simulacija sudskog procesa

"Dijalog Kroz Praksu" Simulacija su?enja

18-og oktobra, u sudnici Kantonalnog Suda u Mostaru izvedena je prva simulacija sudskog procesa u kojoj su u?estvovali studenti,asistenti i profesori oba Mostarska univerziteta: Univerzitet ""Demal Bijedi?"" i Sveu?ilite u Mostaru.
Su?ena su 2 slu?aja:
Na simulaciji je predstavljen slu?aj iz oblasti krivi?nog prava, s kvalifikacijom ugroavanja prometa sa smrtnim posljedicama, dok je u drugom slu?aju pred sucem studentom prezentiran slu?aj iz oblasti procesnog prava, s kvalifikacijom nanoenje tekih tjelesnih povreda zbog propusta u organizaciji. <br>Projekt koordinator LDA Mostar izjavio je da je ovaj projekt od velike vanosti za Mostar, jer on omogu?uje direktno ulaganje u profesionalni i obrazovni razvoj mladih.

 

10.11.2005. Me?unarodna konferencija

Me?unarodna konferencija "Pravo na ekonomsku inicijativu za samoodrivi razvoj"

"Ujedinjene Nacije proglasile su 2005. godinu za Me?unarodnu Godinu Mikrokredita
Da li je mikrokreditiranje koristan instrument za smanjenje siromatva u BiH i suo?avanje sa socijalnom isklju?eno?u?

   

05.12.2005, Sve?ano otvaranje seminara za turisti?ke vodi?e

Sve?ano otvaranje seminara za turisti?ke vodi?e

Lihtentajn podrava aktivnosti LDA Mostar za 2005. Dogovor je postignut zahvaljuju?i naporima Vije?a Evrope i Udruenja Agencija lokalne demokratije. Projekti koje ?e podrati evropski donatori ce biti.

 

"Dijalog kroz praksu Simulacija sudskog procesa", Neum, septembar/rujan 23, 2005.

Seminar su otvorili koordinatori: Predrag Zvijerac i Martina Dragoje predstavljanjem ""Udruge Graditelji Mira"", ""LDA Mostar"" i predstavljanjem projekta.

   

08.07.2005, gosp. Tommaso Vaccarezza je novi delegat

Sastanak Partnera LDA iz Mostara (Bosna i Hercegovina), 08.07.2005, gosp. Tommaso Vaccarezza je novi delegat

"08.07.2005, na sastanku partnera LDA iz Mostara (koja je po?ela sa radom u novembru 2005) predstavljen je novi delegat gosp. Tommaso Vaccarezza.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Regije Puglia, grada Monfalcone, grada Mostara te grada Kragujevca. Ostali partneri (Vejle, Montegrotto Terme i Regija Sicilija) su izrazili formalno svoj izbor. Ispred ALDA-e prisustvovao je podpredsjednik gosp. Dobrica Milovanovi?, predsjednik gradskog vije?a Kragujevca, kao i direktorica Antonella Valmorbida."

   

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno