Pretraga Sajta

image image image image image

Vijesti 2009

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom ""Komunikacija i odnosi s javno?u"" za predstavnike Ministarstava HNK i nevladinih organizacija dana 27 i 28 januara 2009. godine.

Read more: 27-28.01.2009. - Komunikacija i odnosi s javno?u

 

30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

Resursni centar za demokraciju (RCD) LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara pod nazivom "Prava ena u BiH - ravnopravnost spolova" dana 30. januara 2009. godine. Ovaj seminar je ?etvrti u nizu koji se odrava za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola.Seminar ima za cilj da informira srednjokolce o pravima ena, ravnopravnosti spolova i uop?e o pravima mladih u BiH.

Read more: 30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

   

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom "Komunikacija i odnosi s javno?u" za predstavnike gradske uprave Grada Mostara i nevladinih organizacija dana 02 i 03 februara 2009. godine.

Read more: 02-03 .02.2009. - Komunikacija i odnosi s javno?u

 

25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara na temu: "Interkulturalni dijalog II". Cilj radionice je bio upoznati srednjokolce s osnovama komunikacije, konflikta, dijaloga kao i vjetinama pregovaranja te s osnovnim demokratskim na?elima i vjetinama komuniciranja.

Read more: 25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

   

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokracije Mostar je dana 11. i 12. marta 2009. godine organizirao dvodnevni trening za predstavnike Vije?a mladih Grada Mostara na temu "Strateko planiranje". Svrha treninga je upoznati predstavnike Vije?a mladih s pojmom, svrhom i zna?ajem stratekog planiranja i na?inima kreiranja zajedni?ke vizije budu?nosti, a krajnji cilj seminara izrada konkretnih akcijskih planova za razdoblje od godinu dana.

Read more: 11-12.03.2009. - Strateko planiranje

 

Odrana zavrna konferencija projekta PEARL.EU IRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI
U Mostaru je 30. i 31. mart 2009. odrana zavrna konferencija projekta PEARL.EU
IRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI

Read more: 30-31.03.2009. - Odrana zavrna konferencija projekta PEARL.EU

   

23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara na temu: IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013 napredni modul.

Read more: 23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

 

24.04.2009. - Radionica na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva"

Dana 24. Aprila/travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je radionicu za predstavnike mostarskih medijskih ku?a na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva".

Read more: 24.04.2009. - Radionica na temu "Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i prakti?na radionica novinarstva"

   

Dana 28. i 29. aprila / travnja Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA) organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava Hercegova?ko Neretvanskog Kantona/upanije i gradske uprave Grada Mostara na temu: Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana.

Read more: 28-29.04.2009. - Zna?aj i tehnike procesa planiranja uz u?e?e gra?ana

 

13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja"

Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokracije (LDA) Mostar organizirao je dana 13.05.2009. godine okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja - prednosti i mogu?nosti za ekonomski napredak u Gradu Mostaru i HN".

Read more: 13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja"

   

Page 1 of 2

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno