Pretraga Sajta

image image image image image

Patchwork Mostar

Fondacija za modern umjetnost i arhitekturu Frgfabriken u saradnji sa lokalnim partnerom, Agencijom lokalne demokratije Mostar, uz podrku Grada Mostara
organizira izlobu pod nazivom Patchwork Mostar. Izloba se organizuje pod pokroviteljstvom Swedish Postcode Lottery and Postcode Lottery Culture Fondation. Otvorenje izlobe biti ?e uprili?eno u zgradi Muzi?ke kole u Mostaru, Trg Musala, dana 07.11.2014. godine, sa po?etkom u 18:30 sati.
Izloba ?e biti otvorena od 07. do 28.11.2014. godine.

Jedan od na?ina da se uspostavi dijalog i komunikacija me?u ljudima jeste kroz umjetnost. Ako neko eli razumjeti to ?e donijeti budu?nost, onda mora prihvatiti prolost, ali mora ivjeti i u sadanjosti.
Izloba Patchwork Mostar eli prikazati ljude i gradove koji imaju sli?nu sudbinu. Pri?e o Mostaru, Bejrutu i tokholmu.

Kako bi se jasno pokazao ovaj fenomen, kao dio izlobe planira se projekcija dokumentarnih filmova, koji ?e ispri?ati pri?e o gradovima i njihovim ljudima, istoriju, sadanjost i budu?nost, emocije, identitet, drutvena previranja, i sli?no.
Film ?e se koristiti kao vrijedan medij za prikazivanje brzih urbanih promjena, drutveno, politi?ki i arhitektonski. Dokumentarnim filmovima ?e se mo?i istraiti urbana historija gradova i analizirati sadanje urbane promjene.

Kako izloba ne bi bila shva?ena kao platforma serviranih podataka, odlu?ili smo napraviti izlobu koja ?e izazvati interes posjetitelja da u?estvuju u raspravama i diskusijama, kao i organiziranim radionicama. U tom kontekstu cijeli proces ?e imati oba aspekta, stati?ni i interaktivni.
Izloba ?e generirati oboje, date podatke, kao i informacije dobivene od posjetitelja. To ?e biti klju?na ta?ka izlobe, to ?e predstavljati drutveni i ambijentalni dar gradu Mostaru.
To ?e biti "art transverzala" koja ?e povezati dvije obale rijeke.

Sutina je pokazati ljudsko bi?e, kroz prostorni dijalog, ali ujedno i monolog Mostara na temu "prolost - sadanjost budu?nosti.
elimo pokazati i dokazati da je prostor bez ?ovjeka samo bezgrani?no podru?je koje moe i ne mora imati funkciju. Samo postojanje ?ovjeka i njegova prisutnost daje doprinos stvaranju iskoristivog prostora, koji dobiva smisao razumjevanja i artikulisanja ?ovjekove potrebe za prostorom.

?ovjek je klju?na figura nae izlobe!

Dobro doli!

Detalje o program izlobe moete prona?i na naem plakatu.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno