Pretraga Sajta

image image image image image

Ostale aktivnosti u 2013.

Ženska strana politike

Helsinški parlament građana Banja Luka je 1. oktobra 2011. godine počeo sa realizacijom projekta "Ženska strana politike", koji finansijski podržava Fondacija Instituta otvoreno društvo, a čiji je cilj osnaživanje žena unutar političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura, i aktivistkinja organizacija civilnog društva, kako bi mogle ravnopravno učestvovati u procesu odlučivanja i afirmisanju koncepta rodne ravnopravnosti u svim sferama našeg društva.
Projektom je planirano osnivanje Političke akademije za žene, članice i aktivistkinje političkih partija i organizacija civilnog društva, i formiranje Alternativne ženske vlade BiH, kao neformalnog, ali respektabilnog političkog subjekta na političkoj sceni BiH, koja bi artikulirala i promovirala potrebe i stavove žena BiH i kroz čiji rad bi se promovirao ženski stručnjački potencijal u različitim oblastima.
Takođe, planirano je formirati čitalačke grupe na Fakultetima političkih nauka u Banjaluci i Sarajevu, kako bi se senzibilizirale nove generacije budućih političara/ki, novinara/ki, politikologa/inja, ali i studente/ice drugih usmjerenja za pitanja rodne ravnopravnosti, odnosno jednakog učešća žena i muškaraca u svim oblastima života, a posebno javnog i političkog života u BiH.
Predstavnica LDA Mostar jedna je od prvih 26 polaznica Akademije, i u 2012. godini kroz Projekat su organizirane 2 obuke.
Prva obuka na temu "Rod i politika" organizirana je u Laktašima, gdje je 26 polaznica Akademije, u tri dana obuke imalo priliku upoznati se pobliže sa pojmovima rodne ravnopravnosti i zakonskih okvira koji se vežu za taj pojam, kao i političkoj zastupljenosti žene u BiH.
Druga obuka organizirana je na temu "Rod i informacione tehnologije". Obuka je održana u Konjicu, i na trodnevnim sesijama, polaznice su male priliku upoznati se sa problematikom rodne ravnopravnosti u informacijskim tehnologijama, kao i zastupljenosti medija i njihovoj ulozi u političkom životu, sa posebnim osvrtom na žene u politici.
Nastavak obuke i posljednji treći modul na temu "Rod i moć" održan je u Tesliću. Na trodnevnim sesijama polaznice su imale priliku upoznati se sa postsocijalističkim ženskim pokretom, statusom roda i moći, te prisustvovati predavanjima na teme: ženski mirovni aktivizam, te odnos monoteističkih vjerskih zajednica prema ženskim ljudskim pravima.


ALF Mreža BiH

Svrha Anna Lindh Fondacije jeste zbližavanje ljudi sa cijelog Mediterana u svrhu poboljšanja uzajamnog poštovanja među kulturama i podrška civilnom društvu koje radi na osiguravanju zajedničke budućnosti regije. Od samog osnivanja, 2005. godine Anna Lindh Fondacija je pokrenula i podržala akcije u različitim oblastima, utičući tako na percepciju pripadnika različitih kultura i vjerovanja, kao i na razvoj regionalne mreže koja se sastoji od preko 3.000 organizacija civilnog društva.
Program Fondacije je usmjeren na aktivnosti u područjima koja su bitna za ljudski i socijalni dijalog: Obrazovanje i Mladi, Kultura i Umjetnost, Gradovi i Migracije, Religija i Duhovnost, Mir i Koegzistencija, Medijske aktivnosti.
Kako u ostalim zemljama, članicama regionalne ALF Mreže, tako i u Bosni i Hercegovini formirana je mreža organizacija civilnog društva, koja kao takva djeluje ne samo na lokalnom, nego i na regionalnom nivou, učvršćujući odnose među organizacijama članicama mreže, kao i razvijajući nova partnerstva i projektne ideje u zemlji, ali i na Mediteranu.
LDA Mostar je od 2011. godine članica ALF Mreže BiH, a od juna 2012. do juna 2013. godine predstavnik LDA Mostar imenovan je za člana Upravnog odbora spomenute Mreže, čime je direktno učestvovao u kreiranju strategija i programa mreže. Na sastanku ALF Mreže BiH održanom 19. juna 2012. godine, potpisan je Memorandum o razumijevanju među organizacijama članicama mreže, a broj potpisnika Memoranduma svakim danom raste.
Predstavnica LDA Mostar zajedno s još 4 organizacijama iz BiH, sudjelovala na INTERKULTURALNOM SAJMU (umrežavanje i razmjena), te kao jedna od govornica na platformi Medina (primjeri dobre prakse i projektne ideje) koja se isključivo ticala tematike ženskih pitanja, gdje je LDA Mostar imao priliku da iznese svoje najbolje prakse i iskustva o jednakosti žena i muškaraca, te promicanju europske Povelje za ravnopravnost žena i muškaraca, koju je Grad Mostar potpisao u studenom 2012.
Drugo izdanje Anna Lindh Mediterana Forum održan je u periodu od 4. - 7.04.2013. godine, u francuskom gradu Marseilleu, europskoj prijestolnici kulture za 2013. i bio je jedinstveni skup koji okuplja mlade lidere i organizacije civilnoga društva, kao i utjecajne kreatore politika i interkulturalne stručnjake iz cijele Euro-mediteranske regije.
S ciljem dovođenja građana Euromed zajedno, Forum 2013. pokrenut je pod sloganom "Građani za Mediteran", gdje je stvorena prilika da se razgovara o potrebi dijaloga i suradnje, kako se nositi s izazovima s kojima se suočava regija nakon povijesnog arapskog buđenja i društvenog utjecaja Ekonomske krize u Europi.
U ovom novom mediteranskom kontekstu, forum je značajan događaj za ponovno pokretanje dijaloga na regionalnoj razini. Točnije, Forum je bio i prilika za rješavanje glavnih trendova, napetosti i promjena sa kojima su suočene euro-mediteranska društava, te za prilagodbu interkulturalni dijalog kao alat za građansko sudjelovanje.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno