Pretraga Sajta

image image

Ostale aktivnosti u 2013.

Ženska strana politike

Helsinški parlament građana Banja Luka je 1. oktobra 2011. godine počeo sa realizacijom projekta "Ženska strana politike", koji finansijski podržava Fondacija Instituta otvoreno društvo, a čiji je cilj osnaživanje žena unutar političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura, i aktivistkinja organizacija civilnog društva, kako bi mogle ravnopravno učestvovati u procesu odlučivanja i afirmisanju koncepta rodne ravnopravnosti u svim sferama našeg društva.
Projektom je planirano osnivanje Političke akademije za žene, članice i aktivistkinje političkih partija i organizacija civilnog društva, i formiranje Alternativne ženske vlade BiH, kao neformalnog, ali respektabilnog političkog subjekta na političkoj sceni BiH, koja bi artikulirala i promovirala potrebe i stavove žena BiH i kroz čiji rad bi se promovirao ženski stručnjački potencijal u različitim oblastima.
Takođe, planirano je formirati čitalačke grupe na Fakultetima političkih nauka u Banjaluci i Sarajevu, kako bi se senzibilizirale nove generacije budućih političara/ki, novinara/ki, politikologa/inja, ali i studente/ice drugih usmjerenja za pitanja rodne ravnopravnosti, odnosno jednakog učešća žena i muškaraca u svim oblastima života, a posebno javnog i političkog života u BiH.
Predstavnica LDA Mostar jedna je od prvih 26 polaznica Akademije, i u 2012. godini kroz Projekat su organizirane 2 obuke.
Prva obuka na temu "Rod i politika" organizirana je u Laktašima, gdje je 26 polaznica Akademije, u tri dana obuke imalo priliku upoznati se pobliže sa pojmovima rodne ravnopravnosti i zakonskih okvira koji se vežu za taj pojam, kao i političkoj zastupljenosti žene u BiH.
Druga obuka organizirana je na temu "Rod i informacione tehnologije". Obuka je održana u Konjicu, i na trodnevnim sesijama, polaznice su male priliku upoznati se sa problematikom rodne ravnopravnosti u informacijskim tehnologijama, kao i zastupljenosti medija i njihovoj ulozi u političkom životu, sa posebnim osvrtom na žene u politici.
Nastavak obuke i posljednji treći modul na temu "Rod i moć" održan je u Tesliću. Na trodnevnim sesijama polaznice su imale priliku upoznati se sa postsocijalističkim ženskim pokretom, statusom roda i moći, te prisustvovati predavanjima na teme: ženski mirovni aktivizam, te odnos monoteističkih vjerskih zajednica prema ženskim ljudskim pravima.


ALF Mreža BiH

Svrha Anna Lindh Fondacije jeste zbližavanje ljudi sa cijelog Mediterana u svrhu poboljšanja uzajamnog poštovanja među kulturama i podrška civilnom društvu koje radi na osiguravanju zajedničke budućnosti regije. Od samog osnivanja, 2005. godine Anna Lindh Fondacija je pokrenula i podržala akcije u različitim oblastima, utičući tako na percepciju pripadnika različitih kultura i vjerovanja, kao i na razvoj regionalne mreže koja se sastoji od preko 3.000 organizacija civilnog društva.
Program Fondacije je usmjeren na aktivnosti u područjima koja su bitna za ljudski i socijalni dijalog: Obrazovanje i Mladi, Kultura i Umjetnost, Gradovi i Migracije, Religija i Duhovnost, Mir i Koegzistencija, Medijske aktivnosti.
Kako u ostalim zemljama, članicama regionalne ALF Mreže, tako i u Bosni i Hercegovini formirana je mreža organizacija civilnog društva, koja kao takva djeluje ne samo na lokalnom, nego i na regionalnom nivou, učvršćujući odnose među organizacijama članicama mreže, kao i razvijajući nova partnerstva i projektne ideje u zemlji, ali i na Mediteranu.
LDA Mostar je od 2011. godine članica ALF Mreže BiH, a od juna 2012. do juna 2013. godine predstavnik LDA Mostar imenovan je za člana Upravnog odbora spomenute Mreže, čime je direktno učestvovao u kreiranju strategija i programa mreže. Na sastanku ALF Mreže BiH održanom 19. juna 2012. godine, potpisan je Memorandum o razumijevanju među organizacijama članicama mreže, a broj potpisnika Memoranduma svakim danom raste.
Predstavnica LDA Mostar zajedno s još 4 organizacijama iz BiH, sudjelovala na INTERKULTURALNOM SAJMU (umrežavanje i razmjena), te kao jedna od govornica na platformi Medina (primjeri dobre prakse i projektne ideje) koja se isključivo ticala tematike ženskih pitanja, gdje je LDA Mostar imao priliku da iznese svoje najbolje prakse i iskustva o jednakosti žena i muškaraca, te promicanju europske Povelje za ravnopravnost žena i muškaraca, koju je Grad Mostar potpisao u studenom 2012.
Drugo izdanje Anna Lindh Mediterana Forum održan je u periodu od 4. - 7.04.2013. godine, u francuskom gradu Marseilleu, europskoj prijestolnici kulture za 2013. i bio je jedinstveni skup koji okuplja mlade lidere i organizacije civilnoga društva, kao i utjecajne kreatore politika i interkulturalne stručnjake iz cijele Euro-mediteranske regije.
S ciljem dovođenja građana Euromed zajedno, Forum 2013. pokrenut je pod sloganom "Građani za Mediteran", gdje je stvorena prilika da se razgovara o potrebi dijaloga i suradnje, kako se nositi s izazovima s kojima se suočava regija nakon povijesnog arapskog buđenja i društvenog utjecaja Ekonomske krize u Europi.
U ovom novom mediteranskom kontekstu, forum je značajan događaj za ponovno pokretanje dijaloga na regionalnoj razini. Točnije, Forum je bio i prilika za rješavanje glavnih trendova, napetosti i promjena sa kojima su suočene euro-mediteranska društava, te za prilagodbu interkulturalni dijalog kao alat za građansko sudjelovanje.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno