Pretraga Sajta

image image image image image

Ostale aktivnosti u 2012.

Ženska strana politike

Helsinški parlament građana Banja Luka je 1. oktobra 2011. godine počeo sa realizacijom projekta „Ženska strana politike“, koji finansijski podržava Fondacija Instituta otvoreno društvo, a čiji je cilj osnaživanje žena unutar političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura, i aktivistkinja organizacija civilnog društva, kako bi mogle ravnopravno učestvovati u procesu odlučivanja i afirmisanju koncepta rodne ravnopravnosti u svim sferama našeg društva.

Projektom je planirano osnivanje Političke akademije za žene, članice i aktivistkinje političkih partija i organizacija civilnog društva, i formiranje Alternativne ženske vlade BiH, kao neformalnog, ali respektabilnog političkog subjekta na političkoj sceni BiH, koja bi artikulirala i promovirala potrebe i stavove žena BiH i kroz čiji rad bi se promovirao ženski stručnjački potencijal u različitim oblastima.
Takođe, planirano je formirati čitalačke grupe na Fakultetima političkih nauka u Banjaluci i Sarajevu, kako bi se senzibilizirale nove generacije budućih političara/ki, novinara/ki, politikologa/inja, ali i studente/ice drugih usmjerenja za pitanja rodne ravnopravnosti, odnosno jednakog učešća žena i muškaraca u svim oblastima života, a posebno javnog i političkog života u BiH.
Helsinški parlament građana Banja Luka počeo je sredinom 2011. godine razvijati Mentorski program, kroz koji se nastoji omogućiti polaznicama Političke akademije da obave neku vrstu prakse u različitim institucijama i organizacijama, odnosno na radnim mjestima već pozicioniranih žena. I pored dobrog zakonskog okvira koji garantuje rodnu ravnopravnost u BiH, poboljšanje položaja žena je još uvijek daleko od željenog. Sprovođenjem ovog projekta žele se podstaknuti i osnažiti žene, naročito mlađe članice političkih partija i organizacija civilnog društva da budu što vidljivije i uticajnije u javnom i političkom životu BiH, što samo može doprinijeti daljnjem razvoju cjelokupnog našeg društva.

Žensko pravo glasa izraz je kojim se danas označava u svijetu uglavnom općeprihvaćeni koncept prema kojem
muškarci i žene imaju jednako pravo glasa, odnosno da je opće pravo glasa, a s njime i moderni koncept demokratije nezamisliv ukoliko ne uključuje ravnopravnost muškaraca i žena na biralištima.
U istorijskom kontekstu taj se izraz odnosi na feministički pokret “Žensko pravo glasa” koji se pojavio u zapadnim industrijskim državama u 19. vijeku i proširio u 20. vijeku.
Danas je žensko pravo glasa prihvaćeno u gotovo svim državama svijeta. Jedini izuzetak predstavljaju određene zemlje, gdje se ženama ne daje pravo glasa iz vjerskih razloga.

Predstavnica LDA Mostar jedna je od prvih 26 polaznica Akademije, i u 2012. godini kroz Projekat su organizirane 2 obuke. Prva obuka na temu “Rod i politika” organizirana je u Laktašima, gdje je 26 polaznica Akademije, u tri dana obuke imalo priliku upoznati se pobliže sa pojmovima rodne ravnopravnosti i zakonskih okvira koji se vežu za taj pojam, kao i političkoj zastupljenosti žene u BiH.
Druga obuka organizirana je na temu “Rod i informacione tehnologije”. Obuka je održana u Konjicu, i na trodnevnim sesijama, polaznice su male priliku upoznati se sa problematikom rodne ravnopravnosti u informacijskim tehnologijama, kao i zastupljenosti medija i njihovoj ulozi u političkom životu, sa posebnim osvrtom na žene u politici. Nakon drugog modula uslijedila je pauza, za vrijeme koje su polaznice neformalno komunicirale međusobno, razmjenjivale mišljenja i iskustva sa terena, iz svih gradova BiH, te su imale zadatak napisati po jedan stručni tekst na teme koje su obrađivane u pomenutim modulima. Nastavak obuke i posljednji treći modul zakazan je za početak 2013. godine, gdje će se polaznice susresti sa novim, kvalitetnim predavačima i slušati predavanja na temu “Rod i moć”.

ALF mreža u BiH

Svrha Anna Lindh Fondacije jeste zbližavanje ljudi sa cijelog Mediterana u svrhu poboljšanja uzajamnog poštovanja među kulturama i podrška civilnom društvu koje radi na osiguravanju zajedničke budućnosti regije. Od samog osnivanja, 2005. godine Anna Lindh Fondacija je pokrenula i podržala akcije u različitim oblastima, utičući tako na percepciju pripadnika različitih kultura i vjerovanja, kao i na razvoj regionalne mreže koja se sastoji od preko 3.000 organizacija civilnog društva.
Program Fondacije je usmjeren na aktivnosti u područjima koja su bitna za ljudski i socijalni dijalog
• Obrazovanje i Mladi
• Kultura i Umjetnost
• Gradovi i Migracije
• Religija i Duhovnost
• Mir i Koegzistencija
• Medijske aktivnosti
Kako u ostalim zemljama, članicama regionalne ALF Mreže, tako i u Bosni i Hercegovini formirana je mreža organizacija civilnog društva, koja kao takva djeluje ne samo na lokalnom, nego i na regionalnom nivou, učvršćujući odnose među organizacijama članicama mreže, kao i razvijajući nova partnerstva i projektne ideje u zemlji, ali i na Mediteranu.
LDA Mostar je od 2011. godine članica ALF Mreže BiH, a od juna 2012. godine predstavnik LDA Mostar je i član Upravnog odbora spomenute Mreže, čime direktno učestvuje u kreiranju strategija i programa mreže, te njen budući rad. Na sastanku ALF Mreže BiH održanom 19. juna 2012. godine, potpisan je Memorandum o razumijevanju među organizacijama članicama mreže, a broj potpisnika Memoranduma svakim danom raste.

Nove Urbane Topologije (NUT)

Osnovni cilj projekta NUT jeste započeti proces iniciranja rasprava o urbanim problemima i mogućnostima na Bliskom istoku, a sve to u saradnji sa partnerskim organizacijama, kako bi se podstaklo stvaranje novih kontakata, kao i uslovi za razmjene iskustava. Organizacija Färgfabriken iz Štokholma već nekoliko godina slične aktivnosti realizira u zemljama Istočne Evrope, Balkana i Srednjeg Istoka.
Organizaciju događaja u Mostaru podržala je i Ambasada Švedske u BiH, a Njegova Ekselencija Bosse Hedberg, ambasador Švedske u BiH, priredio je prijem za učesnike Seminara, te učestovao u svim aktivnostima programa u Mostaru. Agencija lokalne demokratije Mostar bila je partner u organizaciji i jedan od domaćina trodnevnog programa posjete Mostaru učesnika Projekta „Nove Urbane Topologije” (NUT).
U periodu od 07. do 09. novembra 2012. gosti Mostara su bili predstavnici partnerskih organizacija iz Bjelorusije, Moldavije, Egipta i Makedonije. Ovom prilikom reliziran je niz aktivnosti sa ciljem kreiranja demokratske platforme za urbani razvoj grada Mostara sa posebnim fokusom na područje Distrikta.
Kreiran je model NUT programa za Bliski istok koji se djelimično temelji na iskustvima iz Istočne Evrope. Taj model podijeljen je na četiri etape:
1. Seminar, na kojem student urbanog planiranja i arhitekture iz Å tokholma, zajedno sa studentima drugih gradova, partnera razmjenjuju iskustava;
2. Izlet autobusom kroz svaki grad partner, gdje će biti istaknute mogućnosti i problemi. Istorija grada i mogućih razvojnih područja biti će se generirani, te će se koristiti kao teme za nadolazeće radionice;
3. Interaktivne radionice, gdje se različita pitanja o temama kao što su učešće, identitet, problematična područja ili ideje za novi razvoj, stavljaju na diskusiju;
4. Rezultati će biti prikazani neposredno nakon radionica kao prezentacija koja se sastoji od videa, skica, crteža, tekstova, fotografija, modela i slično, izrađenih u okviru Projekta. Rezultati će takođe biti uključeni u publikaciju koja će sažeti Projekat i ideje iz svih gradova.

Strategija za mlade grada Mostara

U skladu sa odredbama Zakona o mladima Federacije BiH, Gradsko Vijeće Grada Mostara je pokrenulo proceduru donošenja Strategije za mlade Grada Mostara za period 2012. - 2015. S tim u skladu, Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara pokrenula je proceduru izrade Strategije u oktobru 2010. godine. Prvi korak u izradi strategije bio je anketiranje mladih s područja Grada Mostara.
Nakon analize anketnog ispitavnja, gradonačelnik Grada Mostara donio je Rješenje o imenovanju Koordinacijske grupe za izradu Strategije za mlade Grada Mostara 2012.-2015., čiji je zadatak da osigura sinhronizovano vođenje procesa tematskog rada na izradi Strategije, osigura materijalno tehnička sredstva za rad, te utvrđuje nacrt dokumenta Strategije. Članovi Koordinacijske grupe ujedno su i koordintori radnih tijela za izradu Strategije, a prestavnica LDA Mostar je u proceduri izrade Strategije učestvovala kao koordinatorica radnog tijela za aktivno učešće mladih u društvu.
Tokom 2012. godine radno tijelo i Koordinacijska grupa sastajala se u više navrata sa ciljem pripreme Strategije:
- prvi sastanak održan je 25. januara 2012. godine, gdje su članovi Grupe upoznati sa svojom ulogom i zadacima, te je napravljen plan rada Koordinacijske grupe. Kao sljedeći korak, članovi Grupe su preuzeli izradu analize potreba i problema koji se tiču mladih u lokalnoj zajednici;
- drugi sastanak održan je 07. marta 2012. godine, na kojem su prezentirani rezultati analize, te dogovoren sljedeći korak, priprema preporuka za izradu Strategije za mlade Grada Mostara;
- treći sastanak održan je 17. maja 2012. godine, gdje je Grupa pripremila i prezentirala preporuke za izradu Strategije za mlade Grada Mostara, koje su predate nadležnima u Gradu Mostaru.

Evaluacija Agencija lokalne demokratije Nikšić (Crna Gora), Škodra (Albanija) i Mostar (BiH) 23. – 28./05/2012.

Evaluacijski tim koji su činili Stanka Parać Damjanović, regionalni koordinator Programa ALDA-e za Jugoistočnu Evropu, Dobrica Milovanović, član Uprvanog odobra ALDA-e i Dženana Dedić članica upravnog odbora ALDA-e i delegatkinja LDA Mostar, posjetili su Agencije lokalne demokratije u Nikšiću, Škodri i Mostaru.
Pored posjeta Agencijama, ovom prilikom razgovaralo se sa predstavnicima lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva koje su imale saradnju sa Agencijama lokalne demokratije, te se stvorio uvid u stvarno stanje, probleme i potrebe, ali i u relizirane rezultate i uspjehe Agencija. Evaluacijski tim je podnio izvještaj o evaluaciji Upravnom odboru ALDA-e na sastanku održanom u Monfalconeu, u julu 2012. godine.
Evaluacijska procedura za Agencije lokalne demokratije članice ALDA-ine mreže je započeta 2005. godine, po odluci Upravnog odbora a sa ciljem jačanja održivosti i operativnog kapaciteta Agencija, koje funkcionišu u različitim lokalnim situacijama.
Prva evaluacijska misija je bila organizirana 2005. godine za LDA Nikšić (Crna Gora) na ad hoc osnovi, a nakon nje uslijedila je još jedna 2006. godine kako bi se razriješilo nekoliko problema koji su bili vezani za funkcionisanje Agencije. Tokom tih misija, tim za evaluacije susreo se s mnogim interesnim stranama kako bi bolje razumijeli lokalnu situaciju i saznali šta se može i treba unaprijediti. Upravni odbor ALDA-e je predložio uspostavljanje generalne procedure evaluacije kako bi Agencije lokalne demokratije mogle biti revidirane na redovnoj osnovi. Ova procedura sada služi kao
kontrola kvalitete funkcionisanja, koja omogućava Mreži da formira pro-aktivan i efektivan pristup rješavanju potencijalnih problema i time pomogne unapređenju funkcionisanja individualnih Agencija i Mreže kao cjeline. Do sada su evaluirane LDA Crna Gora (2005.), LDA Ohrid (2006.), LDA Osijek (2007.), LDA Subotica (2007.) i LDA Zavidovići (2008.).
Tokom godišnjeg Seminara obuke za sve Agencije lokalne demokratije, koji je održan u Sisku, Hrvatska, u novembru 2011. godine, donesena je odluka da se proces evaluacije nastavi i da se informacije distribuiraju među Agencijama. Četiri Agencije lokalne demokratije su predviđene za evaluaciju u nadolazećem dvogodišnjem periodu i to: LDA Albanija, LDA Mostar i LDA Crna Gora.

Komisija za saradnju sa nevladinim sektorom u Gradu Mostaru

Na inicijativu bivšeg visokog predstavnika Christian Schwartz Schillinga i CSSP Projekta za integraitvnu medijaciju, 08. juna 2012. godine, u prostorijama Nansen dijalog centra održan je sastanak predstavnika šest nevladinih organizacija iz Mostara i CSSP-a kao preduslov osnivanju konsultativnog mehanizma za saradnju između Gradskog vijeća Grada Mostara, Gradske uprave i civilnog sektora Mostara. Na sastanku se razgovaralo i o Općinskom sporazumu između lokalnih vlasti i nevladinih oragnizacija.
Sastanak predstavnika Grada Mostara i nevladinih organizacija radi potpisivanja Općinskog sporazuma između lokalnih vlasti i nevladinih organizacija u Mostaru održan je 05. jula 2012. godine. Organizirala ga je Gradska uprava Grada Mostara, a tom prilikom, 19 organizacija zajedno sa Agencijom lokalne demokratije Mostar je potpisalo Općinski sporazum između Grada Mostara i nevladinih organizacija, dok je veliki broj nevladinih organizacija u kasnijem periodu potpisalo isti.
Drugi sastanak predstavnika Gradskog vijeća Grada Mostara, Gradske uprave Grada Mostara i predstavnika pet vodećih organizacija civilnog društva u Mostaru organiziran je u prostorijama Gradske uprave 17. septembra 2012. godine
kako bi se dogovorio način komunikacije nakon službenog potpisivanja Sporazuma između Grada Mostara i organizacija
civilnog društva u julu 2012. godine.
Kao jedan od rezultata konsultativnog mehanizma, uspostavljenog nakon niza sastanaka, za saradnju između Gradskog vijeća, Gradske uprave i predstavnika civilnog sektora grada Mostara, jeste da su tri predstavnika organizacija civilnog društva (Forma F, LDA Mostar i LiNK) imenovana članovima Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama Gradskog vijeća Grada Mostara na mandate od dvije godine. Budući da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu gospodin Valentin Incko zamrznuo mandate vijećnicima Gradskog vijeća u novembru 2012. godine, Komisija je održala tri sjednice.
Prvi sastanak Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama Gradskog vijeća sa vanjskim članovima nevladinih organizacija održan je 01. oktobra 2012. godine u prostorijama Gradskog vijeća Grada Mostara.
Članovi Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK, Udruženja građana Forma F i Agencije lokalne demokratije Mostar, izabrani
da predstavljaju nevladin sektor Mostara, susreli su se sa pet vijećnika Gradskog vijeća Grada Mostara koji čine Komisiju za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama. Sastanak je bio organiziran u svrhu upoznavanja i dogovaranja sljedećih koraka i aktivnosti. Važno je napomenuti da je ovom sastanku prethodilo usvajanje odluke Gradskog vijeća o proširenju Komisije za vjerske zajednice i nevladine organizacije za tri predstavnika nevladinih organizacija Mostara.

Sastanak predstavnika 15 nevladinih organizacija iz Mostara sa dva službenika Odjela Gradske uprave Grada Mostara nadležnog za vjerske zajednice i nevladine organizacije održan je 03. oktobra 2012. godine u prostorijama Gradske uprave.
Tema ovog sastanaka bio je poziv ostalim nevladinim organizacijama iz Mostara da potpišu Sporazum između Grada Mostara i nevladinih organizacija kao i poziv nevladinim organizacijama da učestvuju u radu sektorskih radnih grupa koje će se formirati od predstavnika Gradskog vijeća, Gradske uprave i nevladinih organizacija. Sektorske radne grupe će raditi na definiranju trenutne situacije, problema i potreba Grada u specifičnim sektorima.

Komisija časti Gradskog vijeća Grada Mostara

Etička komisija časti Gradskog vijeća Grada Mostara je osnovana odlukom Vijeća 01–02–210/10 dana 29. jula 2010. godine. Komisija je sačinjena od pet članova (tri vijećnika Gradskog vijeća) i dva predstavnika organizacija civilnog društva (Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar i Udruga građana Altruist Mostar).
Na samom početku rada Komisije, OSCE Misija u BiH je organizirala trening za članove Komisije na kojem su prezentirana iskustva Gradačca i Gračanice o metodologiji rada, promociji etičkog kodeksa i pripremi Poslovnika o radu. Za vrijeme svog mandata, Komisija je održala 10 sjednica, a najznačajniji aktovi usvojeni na sjednicama su:
Poslovnik o radu i Pravilnik o sankcijama Etičke komisije časti Gradskog vijeća Grada Mostara, te formular za prijavu nedoličnog ponašanja gradskih vijećnika.
Takođe, za vrijeme svog mandata Komisija je zaprimila tri prijave nedoličnog ponašanja od strane vijećnika, ali Komisija nije bila u mogućnosti da sankcionira navedene vijećnike jer u tom period nije postojao Poslovnik o radu i Pravilnik o sankcijama. Bitno je napomenuti da su se članovi Komisije u nekoliko navrata mijenjali, jer su pojedini vijećnici odlazili na više funkcije.

Sastanak delegata Agencija lokalne demokratije

Sastanak je održan u Nišu, u period od 9.-10. januara 2012. godine. Domaćin sastanka bila je Agencija lokalne demokratije Niš. Na sastanku su delegati Agencija lokalne demokratije iz regiona imali priliku da se susretnu, razmijene iskustva iz prethodne
godine, prezentiraju planove za 2012. godinu te razgovaraju o problemima i preprekama sa kojima se susreću u radu. Ovom prilikom radilo se i na razvoju zajedničkih projekata.
Kao i svake godine izabran je delegat-predstavnik za Upravni odbor Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA). Za 2012. godinu izabrana je delegatkinja LDA Mostar, gđa. Dženana Dedić.

Upravni odbori i Skupština Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA)

Svake godine ALDA redovno organizira sastanke za članove svojih upravljačkih tijela. Održana su tri sastanka Upravnog odbora: Brisel, februar 2012., Monfalcone, juni 2012., i Strasbourg, oktobar 2012. Tokom ove godine, delegatkinja LDA Mostar prisustvovala je sastancima Upravnog odbora kao predstavnica svih delegata Agencija lokalne demokratije. Na sastancima Upravnog odbora, pored redovnih izvještaja o radu i planova za naredni period, ove godine predložene su i izmjene Statuta Asocijacije, a ovo je bila i godina izbora novog predsjednika te članova upravnog odbora, što je takođe bila jedna od tema rada Upravnog odbora.
Skupština Asocijacije agencija lokalne demokratije za 2012. godinu održana je Udinama u junu. Pored redovne prezentacije rada u protekloj godini, te plana aktivnosti za naredni period, članovi Skupštine birali su i nove članove Upravnog odbora, a za novog predsjednika izabran je Oriano Otočan.

Skupština Agencije lokalne demokratije (LDA) Mostar

LDA Mostar je 28.05.2012. održala redovnu godišnju Skupštinu. Članovi Skupštine su imali priliku pobliže se upoznati sa svim aktivnostima realiziranim tokom 2011. godine. Takođe, članovima Skupštine predstavljen je plan i program aktivnosti za 2012. godinu, odobreni projekti, te akcije koje se trebaju sprovesti kroz projekte koji su u toku implementacije. Izvještaj za protekli kao i plan za naredni period jednoglasno je usvojen.
Članovi skupštine su i ove godine odabrali nove ili napravili reizbor članova Upravnog odbora, kao i predsjednika Skupštine, te njegovog sekretara/sekretarice.
Za 2012. godinu Upravni odbor LDA Mostar čine:
- Sanela Demirović, predsjednica Upravnog odbora
- Ramiz Bašić, član Upravnog odbora
- Dario Terzić, član Upravnog odbora
Predsjednik Skupštine Udruženja za 2012. godinu:
Sanel Nezirić
Sekretarica Udruženja za 2012. godinu:
Maja Vejzović

Godišnjica Agencije lokalne demokratije Mostar

Povodom obilježavanja 7. godišnjice rada Agencije lokalne demokratije Mostar, 28. novembra 2012. godine organiziran je prijem u Hotelu Bristol, na koji su pozvani svi partneri/partnerke, prijetelji/prijateljice LDA Mostar, te svi oni sa kojima je Agencija surađivala u tekućoj godini.
Tom prilikom prisutnima je prezentiran rad Agencije tokom 2012. godine, a ovo je kao i svake godine bila prilika za druženje i zahvalu za saradnju i podršku svim našim partnerima i saradnicima.

Četvrti Forum civilnog društva Zapadnog Balkana

Predstavnica Agencije lokalne demokratije Mostar učestvovala je u radu četvrtog Foruma civilnog društva Zapadnog Balkana,
u Zagrebu 26. i 27. novembra 2012. godine.
Glavne teme Foruma su bile:
- Kako unprijediti slobodu medija i slobodu izražavanja u regionu;
- Koja je uloga organizacija civilnog društva u ruralnom razvoju i zapošljavanju;
- Kako dodatno ojačati kapacitete organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana?
Predstavnica LDA Mostar u radu Foruma učestvovala je zajedno sa predstavnicom NVO „Kvinna till Kvinna“ iz Švedske sa kojom
u partnersvu realizira projekt promocije Evropske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou.

AIMF Seminar

Grad Mostar i LDA Mostar predstavili su svoja iskustva o izgradnji mira i pomirenja na AIMF Seminaru održanom u Genevi u augustu 2012. godine. Međunarodna asocijacija frankofonskih gradonačelnika (AIMF) organizirala je Seminar, koji je okupio više od 50 visokih zvanica.
Ovaj događaj, organiziran uz podršku Grada Geneva i dva odjela Evropske komisije, obrađivao je tri teme:
- Dijalog sa Evropskom komisijom kako bi se olakšala razmjena i komunikacija između Evropske komisije i izabranih predstavnika sa ciljem definiranja smjernica za saradnju između Evropske komisije i lokalnih vlasti za predstojeći period;
- Seminar na temu „Lokalne vlasti u prevenciji konflikta, izgradnji mira i pomirenja”, organiziran u okviru rada Stalne komisije „Interkulturalni dijalog i mir”, pod predsjedavanjem Grada Kinshase.
- Prva Radionica za planiranje programa strategije za AIMF sa ciljem definiranja programa za period 2014. – 2020.
Gradonačelnik Grada Mostara bio je jedan od govornika na seminaru „Lokalne vlasti u prevenciji konflikta, izgradnji mira i pomirenja” te je predstavio iskustvo Grada Mostara u procesu pomirenja i izgradnje mira nakon konflikta, kao i ulogu Agencije lokalne demokratije u Mostaru. Zajedno sa gradonačenikom Grada Mostara, Seminaru je prisustvovala i voditeljica projekta ALDA-e.

Konferencija “Ljudska Prava i interkulturalni dijalog u razvoju”

Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić prisustvovao je Konferenciji pod nazivom „Ljudska prava i interkulturani dijalog u razvoju”, koja je povodom Dana ljudskih prava održana u Parizu 10. decembra. Konferenciju je organizirala ALDA u saradnji sa Civisme et Démocratie (CIDEM) u okviru projekta Working Together for Development (WTD), finasiranog od strane Europske unije.
Gospodin Bešlić Konferenciji je prisustvovao kao prestavnik mreže ALDA ali i mostarske Agencije lokalne demokratije i, naravno, kao gradonačelnik Grada Mostara, te je imao priliku razmjeniti iskustva i mogućnosti koje lokalne vlasti i civilno društvo imaju u zajedničkim aktivnostima promoviranja postignuća održivog globalnog razvoja.

Konsultacije o ulozi lokalnih vlasti u razvoju saradnje

Gradonačenik Grada Mostara Ljubo Bešlić učestvovao je i u regionalnim konsultacijama organiziranim od strane ALDA-e za zemlje Istočnog partnerstva i pred-pristupne zemlje (Zapadni Balkan i Turska).
Konsultacije su održane 11. decembra u Parizu, a poslužile su kao osnov za Komunikaciju o ulozi lokalnih vlasti u razvoju saradnje. Ovu Komunikaciju Evropska komisija priprema za realizaciju početkom 2013. godine.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno