Pretraga Sajta

image image image image image

Saopštenje za javnost sa šeste sjednice Konsultativnog tijela za saradnju me?u zajednicama (ICCB) Mostar

Konsultativno tijelo za saradnju me?u zajednicama ICCB, poziva odgovorne predstavnike vlasti, politi?ke stranke i me?unarodnu zajednicu u BiH, prije svega Ured visokog predstavnika (OHR), da kona?no poduzmu korake, kako bi se okon?ala daljnja agonija Grada Mostara.

?lanovi ICCB-a, osnovanog 2011. godine, sa ciljem uspostave dijaloga i partnerske saradnje gradskih vlasti i civilnog društva, uklju?uju?i predstavnike gradske vlasti i više od 20 nevladinih organizacija, smatraju, da ?elnici politi?kih stranaka moraju odmah posti?i neophodni kompromis i omogu?iti provedbu lokalnih izbora u Gradu Mostaru. To podrazumijeva brzo konstituisanje vlasti i efikasno funkcionisanje gradskih institucija, koje ?e odražavati izbornu volju svih gra?ana Mostara.

Zbog nedostatka bilo kakvih pomaka na rješavanju nagomilanih problema gra?ana Mostara, uz ?injenicu da je Mostar jedini grad u BiH u kojem prošle godine nisu održani lokalni izbori, ICCB smatra da je uklju?en posljednji alarm, koji zna?i poziv da se stvari kona?no mijenjaju. Neodrživa je situacija u kojoj je Gradsko vije?e raspušteno, a gradona?elnik potpuno sam obnaša vlast u Mostaru. To je dovelo do vrlo osjetljive politi?ke situacije u kojoj su gra?ani jedini gubitnici, jer se politi?arima ionako ne?e ništa dogoditi, neovisno od toga da li su ispunili svoje obaveze i data predizborna obe?anja ili su svoju energiju utrošili na li?ne i strana?ke interese, bez imalo spremnosti na neophodne kompromise, kao jedini put ka izlasku iz postoje?e situacije. ICCB poziva i me?unarodnu zajednicu da, ukoliko ne do?e do brzog dogovora predstavnika politi?kih stranaka, koji su "zabetonirali" svoje stavove i ne pokazuju volju da ih mijenjaju, ne žele?i riskirati mogu?i gubitak glasova na sljede?im lokalnim izborima, da iskoriste svoj autoritet i izvrše dodatni pritisak na politi?ke stranke i poduzmu sve, s ciljem prevazilaženja postoje?e situacije. Prije svega to podrazumijeva stvaranje pretpostavki za što skorije održavanje lokalnih izbora, brzo konstituisanje Gradskog vije?a i izbor gradona?elnika, te funkcionisanje gradske vlasti u punom kapacitetu. To ?e zna?iti prekid dosadašnjih blokada i politi?kih previranja, koja su u interesu samo pojedinaca ili "politi?kih elita", koje su potpuno zaboravile interese gra?ana Mostara.

U Mostaru, 10. decembar 2013. godine

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno