Pretraga Sajta

image image image image image

Okrugli stol u Konjicu

Odran Okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraivanja zadovoljstva gra?ana javnim uslugama na lokalnom nivou

Dana 07.05.2013. godine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta "Poboljanje usluga lokalne samouprave je za vije?nike Op?inskog vije?a Konjic organizirala okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraivanja zadovoljstva gra?ana javnim uslugama na lokalnom nivou.

Istraivanje, kojim je obuhva?eno 681 doma?instvo iz svih 18 mjesnih zajednica op?ine Konjic, provedeno je u aprilu prole godine, a prikupljani su stavovi gra?ana u vezanih za 16 javnih usluga .
Cilj LDA je upoznavanje novoizabranih vije?nika sa rezultatima istraivanja, te ukazivanje na najloije ocijenjene javne usluge od strane gra?ana Konjica.Projekt "Poboljanje usluga lokalne samouprave financijski je podran od strane Fonda otvoreno drutvo BiH i ima za cilj: Pove?anje odgovornosti lokalnih vlasti u pruanju javnih usluga i poboljanju kvaliteta ivota gra?ana, kroz efikasno uklju?ivanje informiranih gra?ana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno