Pretraga Sajta

image image image image image

Finalna konferencija

Finalna konferencija pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Agencija lokalne demokratije Mostar doma?in je zavrne aktivnosti projekta Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo, finalne konferencije pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI. Konferencija je odrana u Mostaru u Hotelu Ero, 09. i 10. maja / svibnja 2013.

Ovaj dvogodinji projekt je realiziran uz podrku Delegacije Evropske unije u BiH u sklopu programa Podrka tematskim NVO mreama. Vode?i partner je Asocijacija agencija lokalne demokratije, dok su ostali partneri organizacije-?lanice njihove mree iz BiH, Hrvatske i Srbije Agencija lokalne demokratije Mostar, Zavidovi?i, Osijek i Subotica, kao i Forum gra?ana Tuzle, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Biha?, lokalne NVO koje efikasno doprinose razvoju lokalne demokratije i implementaciji optinskih sporazuma o saradnji.

Finalna Konferencija je bila prilika da se predstave realizirane aktivnosti, te daju preporuke i planovi dalje saradnje. U uvodnom dijelu prvog dana konferencije pozdravnim govorima su se obratili :
Denana Dedi?, LDA Mostar,
Ljubo Beli?, gradona?elnik Grada Mostara,
Marco Boaria, ef odjela za razvoj projekata, ALDA

Odani su i tematski paneli :
Uvodni panel: Sporazumi o saradnji od pravnog okvira do efikasne implementacije
- Sadeta kalji?, Ministarstvo pravde BiH, Pomo?nica ministra u sektoru za civilno drutvo: Saradnja vlasti sa civilnim drutvom u BiH
- Murisa Mari?, NVO DON Prijedor: Izazovi i perspektive razvoja civilnog drutva

Panel sesija 1. Implementacija optinskih sporazuma o saradnji i tematsko umreavanje u Bosni i Hercegovini Moderatori: Murisa Mari?, Don Prijedor ; Emina Babovi? Goja?i?, Forum gra?ana Tuzla

Panel sesija 2. Efikasno djelovanje i pruanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa OCD: Komparativna analiza i prakse u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana Moderatori: Miljenko Turniki, LDA Osijek, Croatia; Slavia Prorok, CPCD;

Izalganja panelista kao i aktivna diskusija u?esnika dali su uvid u trenutne izazove provedbe EU standarda demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, ulogu lokalne samouprave u procesu integracije u EU, kao i pregled lokalnih praksi vezanih za provedbu op?inskih sporazuma o saradnji u Bosni i Hercegovini. Preporuke sa panela ?e biti vana osnova daljih aktivnosti na implementaciji sporazuma, te poboljanju saradnje vlasti i civilnog sektora u BiH.
Partnerske organizacije su na konferencije potpisale i Memorandum o saradnji, cime su se obavezale na dalje aktivnosti sa ciljem davanja podrke implementaciji optinskih Sporazima.

Drugi dan konferencije 10. maja/svibnja odran je i Sajam nevladinih organizacija. Sajam je sve?ano otvorila gospodja Senada Sadovi?, efica Slube za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Odjela drutvenih djelatnosti Grada Mostara.

Ovo je bila prilika za NVO-e iz BiH i regiona da se predstave i uspostave me?usobne kontakte i saradnju. Posebno korisni su bili tematski okrugli stolovi organizirani u sklopu Sajma:
Okrugli sto 1. Razvoj lokalne demokratije i u?e?e gra?ana u donoenju odluka Moderatorica: efika Muratagi?, Klju? budu?nosti Klju?
Okrugli sto 2. Jednakost spolova Moderatorica: Mirjana Penava, Forma F Mostar
Okrugli sto 3. Ja?anje mladih Moderator: Jasmin Jaarevi?, PRONI Br?ko

Moderatori tematskih okruglih stolova pruili su priliku u?esnicima da razgovaraju o temama kojima se bave i na taj na?in daju svoj maksimalni doprinos diskusiji i datim preporukama.

Na konferenciju su u?estvovali predstavnici nevladinih organizacija, tematske NVO mree, eksperti i istraiva?i, predstavnici lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kao i lokalni mediji.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno