Pretraga Sajta

image image

Finalna konferencija

Finalna konferencija pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Agencija lokalne demokratije Mostar doma?in je zavrne aktivnosti projekta Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo, finalne konferencije pod nazivom SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZME?U CIVILNOG DRUTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI. Konferencija je odrana u Mostaru u Hotelu Ero, 09. i 10. maja / svibnja 2013.

Ovaj dvogodinji projekt je realiziran uz podrku Delegacije Evropske unije u BiH u sklopu programa Podrka tematskim NVO mreama. Vode?i partner je Asocijacija agencija lokalne demokratije, dok su ostali partneri organizacije-?lanice njihove mree iz BiH, Hrvatske i Srbije Agencija lokalne demokratije Mostar, Zavidovi?i, Osijek i Subotica, kao i Forum gra?ana Tuzle, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Biha?, lokalne NVO koje efikasno doprinose razvoju lokalne demokratije i implementaciji optinskih sporazuma o saradnji.

Finalna Konferencija je bila prilika da se predstave realizirane aktivnosti, te daju preporuke i planovi dalje saradnje. U uvodnom dijelu prvog dana konferencije pozdravnim govorima su se obratili :
Denana Dedi?, LDA Mostar,
Ljubo Beli?, gradona?elnik Grada Mostara,
Marco Boaria, ef odjela za razvoj projekata, ALDA

Odani su i tematski paneli :
Uvodni panel: Sporazumi o saradnji od pravnog okvira do efikasne implementacije
- Sadeta kalji?, Ministarstvo pravde BiH, Pomo?nica ministra u sektoru za civilno drutvo: Saradnja vlasti sa civilnim drutvom u BiH
- Murisa Mari?, NVO DON Prijedor: Izazovi i perspektive razvoja civilnog drutva

Panel sesija 1. Implementacija optinskih sporazuma o saradnji i tematsko umreavanje u Bosni i Hercegovini Moderatori: Murisa Mari?, Don Prijedor ; Emina Babovi? Goja?i?, Forum gra?ana Tuzla

Panel sesija 2. Efikasno djelovanje i pruanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa OCD: Komparativna analiza i prakse u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana Moderatori: Miljenko Turniki, LDA Osijek, Croatia; Slavia Prorok, CPCD;

Izalganja panelista kao i aktivna diskusija u?esnika dali su uvid u trenutne izazove provedbe EU standarda demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, ulogu lokalne samouprave u procesu integracije u EU, kao i pregled lokalnih praksi vezanih za provedbu op?inskih sporazuma o saradnji u Bosni i Hercegovini. Preporuke sa panela ?e biti vana osnova daljih aktivnosti na implementaciji sporazuma, te poboljanju saradnje vlasti i civilnog sektora u BiH.
Partnerske organizacije su na konferencije potpisale i Memorandum o saradnji, cime su se obavezale na dalje aktivnosti sa ciljem davanja podrke implementaciji optinskih Sporazima.

Drugi dan konferencije 10. maja/svibnja odran je i Sajam nevladinih organizacija. Sajam je sve?ano otvorila gospodja Senada Sadovi?, efica Slube za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Odjela drutvenih djelatnosti Grada Mostara.

Ovo je bila prilika za NVO-e iz BiH i regiona da se predstave i uspostave me?usobne kontakte i saradnju. Posebno korisni su bili tematski okrugli stolovi organizirani u sklopu Sajma:
Okrugli sto 1. Razvoj lokalne demokratije i u?e?e gra?ana u donoenju odluka Moderatorica: efika Muratagi?, Klju? budu?nosti Klju?
Okrugli sto 2. Jednakost spolova Moderatorica: Mirjana Penava, Forma F Mostar
Okrugli sto 3. Ja?anje mladih Moderator: Jasmin Jaarevi?, PRONI Br?ko

Moderatori tematskih okruglih stolova pruili su priliku u?esnicima da razgovaraju o temama kojima se bave i na taj na?in daju svoj maksimalni doprinos diskusiji i datim preporukama.

Na konferenciju su u?estvovali predstavnici nevladinih organizacija, tematske NVO mree, eksperti i istraiva?i, predstavnici lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kao i lokalni mediji.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno