Pretraga Sajta

image image

TACSO BiH organizuje radionice u Sarajevu

TRENING ZA PREDSTAVNIKE MREA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SARAJEVU

Predstavnici organizacija koje implementiraju projekt Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo imali su priliku prisustvovati radionici koju je organizovao TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) BiH u sklopu svojih aktivnosti podrke nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, na temu Smjernice/Monitoring komponenta za osam mrea podranih u sklopu nacionalnog IPA 2009 programa.

Radionicama je prethodilo istraivanje provedeno me?u svim aktivnim sudionicima iz umreenih organizacija, a namjenjene su predstavnicima formalnih i neformalnih mrea nevladinih organizacija ?iji su projekti finansirani u sklopu IPA 2009 Support to Issue Based NGO Networks programa.

Jedan od tih projekata je i Civil Society in Action for Dialogue and Partnership, u kojem je vode?i partner ALDA , dok su drugi partneri ?lanovi ALDA mree iz BiH, Hrvatske i Srbije- Agencije lokalne demokratije iz Mostara, Zavidovi?a, Osijeka i Subotice, te Forum gra?ana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Biha?. Pet predstavnika partnera u ovom projektu predstavljalo je neformalnu mreu organizacija koje implementiraju ovaj projekt, a to su Denana Dedi? (LDA Mostar), Amra Hadimehmedovi? (Nove Nade Biha?), Murisa Mari? (DON Prijedor), Alen Smaji? (CLR Breza) i Jasna Zveki? (LDA Zavidovi?i).

Ovaj doga?aj bio je prilika da u?esnici razmjene dosadanja iskustva vezana za umreavanje i aktivnosti mrea nevladinih organizacija, ali i stvore kvalitetnu sliku mogu?nosti koje stoje pred njihovim organizacijama u budu?nosti. Zahvaljuju?i velikom iskustvu i stru?nosti voditelja radionice, ?ak su i iskusni aktivisti nevladinog sektora imali velike koristi od dvodnevnog zajedni?kog rada, a predstavnici Civilnog drutva u akciji za dijalog i partnerstvo su uspjeli stvoriti jasnu viziju kako bi projekat trebao izgledati do kraja implementacije, ali i kako nastaviti kampanju koja je ovim projektom po?ela.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno