Pretraga Sajta

image image image image image

TACSO BiH organizuje radionice u Sarajevu

TRENING ZA PREDSTAVNIKE MREA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SARAJEVU

Predstavnici organizacija koje implementiraju projekt Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo imali su priliku prisustvovati radionici koju je organizovao TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) BiH u sklopu svojih aktivnosti podrke nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, na temu Smjernice/Monitoring komponenta za osam mrea podranih u sklopu nacionalnog IPA 2009 programa.

Radionicama je prethodilo istraivanje provedeno me?u svim aktivnim sudionicima iz umreenih organizacija, a namjenjene su predstavnicima formalnih i neformalnih mrea nevladinih organizacija ?iji su projekti finansirani u sklopu IPA 2009 Support to Issue Based NGO Networks programa.

Jedan od tih projekata je i Civil Society in Action for Dialogue and Partnership, u kojem je vode?i partner ALDA , dok su drugi partneri ?lanovi ALDA mree iz BiH, Hrvatske i Srbije- Agencije lokalne demokratije iz Mostara, Zavidovi?a, Osijeka i Subotice, te Forum gra?ana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Biha?. Pet predstavnika partnera u ovom projektu predstavljalo je neformalnu mreu organizacija koje implementiraju ovaj projekt, a to su Denana Dedi? (LDA Mostar), Amra Hadimehmedovi? (Nove Nade Biha?), Murisa Mari? (DON Prijedor), Alen Smaji? (CLR Breza) i Jasna Zveki? (LDA Zavidovi?i).

Ovaj doga?aj bio je prilika da u?esnici razmjene dosadanja iskustva vezana za umreavanje i aktivnosti mrea nevladinih organizacija, ali i stvore kvalitetnu sliku mogu?nosti koje stoje pred njihovim organizacijama u budu?nosti. Zahvaljuju?i velikom iskustvu i stru?nosti voditelja radionice, ?ak su i iskusni aktivisti nevladinog sektora imali velike koristi od dvodnevnog zajedni?kog rada, a predstavnici Civilnog drutva u akciji za dijalog i partnerstvo su uspjeli stvoriti jasnu viziju kako bi projekat trebao izgledati do kraja implementacije, ali i kako nastaviti kampanju koja je ovim projektom po?ela.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno