Pretraga Sajta

image image image image image

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u BiH - FAZA 1

USAID BiH i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program "Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini". Program je započeo u septembru 2011.godine i trajati će do juna 2013. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija na predstojećim općinskim/opštinskim izborima te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Opis problema
Iako su žene u BiH ostvarile političku moć na najvišim nivoima, one su još uvijek znatno manje prisutne u javnom životu te na rukovodnim pozicijama u političkim partijama kao i na državnom i regionalnom nivou. Korijen problema leži u jakim kulturnim i društvenim predrasudama koje su još uvijek prisutne. Politički i stranački lideri posmatraju žene kao nevažne za ostvarenje njihovih aspiracija u postizanju i održavanju političke moći. Uzimajući sve ovo u obzir, ovaj program se značajno fokusira na podizanje svijesti o važnosti uloge žena u političkim procesima pred opštinske/općinske izbore 2012., i to radeći sa ženama, NVO-ima sa ženskim predznakom i ženama kanditatkinjama na izborima.

Programske aktivnosti i očekivani rezultati
Programske aktivnosti će ojačati komunikaciju i političku svijest među ženama i mladima različitih nacionalnosti. Izbori 2012. pružaju mogućnost da se ojačaju žene i mladi kako bi imali značajniju ulogu u izbornim i političkim procesima jer su tada političke partije više usmjerene na suštinska pitanja upravljanja na opštinskom/općinskom nivou nego na etničke podjele koje inače dominiraju u državnim političkim debatama.

Vijeće/Savjet Evrope će realizirati niz aktivnosti u svrhu ostvarenja sljedećih rezultata:

Rezultat 1. Povećanje učešća žena u političkim procesima

Veliki broj NVO-a iz urbanih i ruralnih područja, a pogotovo onih koji su usmjereni na poboljšanje položaja žena u BiH će unaprijediti svoje znanje o zakonodavstvu u vezi jednakosti spolova te trenutnom stanju u vezi sprovedbe tog zakona. NVO-i će unaprijediti dijalog i saradnju sa vladinim institucijama i ženama kandidatima na opštinskim/općinskim izborima 2012, a u svrhu promoviranja i lobiranja za bolju zastupljenost žena u političkom životu države.
Projekat će se usmjeriti na sljedeće aktivnosti kako bi se ostvarili gore navedeni rezultati:
- Održavanje javnih debata u cijeloj BiH.
- Organizacija seminara o učešću žena u javnom i političkom životu koji će biti održani sa mladim političarima, polaznicima škole političkih studija u BiH koji vodi Vijeće/Savjet Evrope.

Rezultat 2. Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Škola političkih studija Vijeća/Savjeta Evrope u BiH pruža političko obrazovanje za mlade političke kadrove još od 2003.godine. Škola osnažuje mlade BiH političare u svrhu sticanja znanja iz područja značajnih za daljnji razvoj države prema EU integracijama, kao i da preuzmu aktivniju ulogu u Asocijaciji država Vijeća/Savjeta Evrope. Namjera seminara je da pomogne mladim političkim vođama da poboljšaju njihovo razumjevanje politike, zajedničkog rada te da razviju zajedničke stavove o bitnim pitanjima bez obzira na njihovo partijsko i nacionalno opredjeljenje.

- Aktivnosti realizira 48 žena, koordinatorica ovoga projekta, u cijeloj Bosni i Hercegovini, na području 8 kantona/županija, odnosno 49 gradova/općina, sa ciljem da na svojim skupovima okupi ukupno do 10.000 žena.

- Agencija Loklane demokratije Mostar u saradnji s 6 koordinatorica, učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti na području Hercegovačkoneretvanjskog, Zapadnohercegovačkog i Livanjskog kantona/županije. Gradovi/općine na čijim teritorijama se raliziraju aktivnsoti su: Posušje, Grude, Široki Brijeg, Ljubuški, Čapljina, Stolac, Tomislavgrad i Mostar. Organizira se 60 skupova na kojima se planira okupiti do 3000 žena.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno