Pretraga Sajta

image image

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u BiH - FAZA 1

USAID BiH i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program "Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini". Program je započeo u septembru 2011.godine i trajati će do juna 2013. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija na predstojećim općinskim/opštinskim izborima te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Opis problema
Iako su žene u BiH ostvarile političku moć na najvišim nivoima, one su još uvijek znatno manje prisutne u javnom životu te na rukovodnim pozicijama u političkim partijama kao i na državnom i regionalnom nivou. Korijen problema leži u jakim kulturnim i društvenim predrasudama koje su još uvijek prisutne. Politički i stranački lideri posmatraju žene kao nevažne za ostvarenje njihovih aspiracija u postizanju i održavanju političke moći. Uzimajući sve ovo u obzir, ovaj program se značajno fokusira na podizanje svijesti o važnosti uloge žena u političkim procesima pred opštinske/općinske izbore 2012., i to radeći sa ženama, NVO-ima sa ženskim predznakom i ženama kanditatkinjama na izborima.

Programske aktivnosti i očekivani rezultati
Programske aktivnosti će ojačati komunikaciju i političku svijest među ženama i mladima različitih nacionalnosti. Izbori 2012. pružaju mogućnost da se ojačaju žene i mladi kako bi imali značajniju ulogu u izbornim i političkim procesima jer su tada političke partije više usmjerene na suštinska pitanja upravljanja na opštinskom/općinskom nivou nego na etničke podjele koje inače dominiraju u državnim političkim debatama.

Vijeće/Savjet Evrope će realizirati niz aktivnosti u svrhu ostvarenja sljedećih rezultata:

Rezultat 1. Povećanje učešća žena u političkim procesima

Veliki broj NVO-a iz urbanih i ruralnih područja, a pogotovo onih koji su usmjereni na poboljšanje položaja žena u BiH će unaprijediti svoje znanje o zakonodavstvu u vezi jednakosti spolova te trenutnom stanju u vezi sprovedbe tog zakona. NVO-i će unaprijediti dijalog i saradnju sa vladinim institucijama i ženama kandidatima na opštinskim/općinskim izborima 2012, a u svrhu promoviranja i lobiranja za bolju zastupljenost žena u političkom životu države.
Projekat će se usmjeriti na sljedeće aktivnosti kako bi se ostvarili gore navedeni rezultati:
- Održavanje javnih debata u cijeloj BiH.
- Organizacija seminara o učešću žena u javnom i političkom životu koji će biti održani sa mladim političarima, polaznicima škole političkih studija u BiH koji vodi Vijeće/Savjet Evrope.

Rezultat 2. Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Škola političkih studija Vijeća/Savjeta Evrope u BiH pruža političko obrazovanje za mlade političke kadrove još od 2003.godine. Škola osnažuje mlade BiH političare u svrhu sticanja znanja iz područja značajnih za daljnji razvoj države prema EU integracijama, kao i da preuzmu aktivniju ulogu u Asocijaciji država Vijeća/Savjeta Evrope. Namjera seminara je da pomogne mladim političkim vođama da poboljšaju njihovo razumjevanje politike, zajedničkog rada te da razviju zajedničke stavove o bitnim pitanjima bez obzira na njihovo partijsko i nacionalno opredjeljenje.

- Aktivnosti realizira 48 žena, koordinatorica ovoga projekta, u cijeloj Bosni i Hercegovini, na području 8 kantona/županija, odnosno 49 gradova/općina, sa ciljem da na svojim skupovima okupi ukupno do 10.000 žena.

- Agencija Loklane demokratije Mostar u saradnji s 6 koordinatorica, učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti na području Hercegovačkoneretvanjskog, Zapadnohercegovačkog i Livanjskog kantona/županije. Gradovi/općine na čijim teritorijama se raliziraju aktivnsoti su: Posušje, Grude, Široki Brijeg, Ljubuški, Čapljina, Stolac, Tomislavgrad i Mostar. Organizira se 60 skupova na kojima se planira okupiti do 3000 žena.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno