Pretraga Sajta

image image image image image

Ostale aktivnosti u 2011

Ostale aktivnosti LDA Mostar

Ostale aktivnosti LDA Mostar u 2011

- NALAS - Međunarodni sajam općina u Sarajevu, održan 10. i 11. ožujka 2011. godine. Pored velikog broja općina i gradova regije, svoj štand na Sajmu imala je i ALDA, koja se ovom prilikom predstavila u suradnji sa Agencijama loklane demokracije iz BiH.
Ovo je bila jedinstvena prilika za uspostavljanje korisnih kontakata, razmjenu prakse i iskustva, te začetak partnerstva i suradnje. Na ovome Sajmu gradonačelnici i izabrani predstavnici loklanih i regionalnih vlasti potpisali su i Deklaraciju pod nazivom "Suočavanje s budućnošću loklanih vlasti: dobra uprava, socijalna inkluzija i europske integracije".

- Okrugli stol na temu "Pomirenje - uloga žene" održan u organizaciji udruge "Ružičnjak" 21. lipnja 2011. godine, u prostorijama Centra za kulturu Mostar. Predstavnici LDA Mostar nazočili su Okruglom stolu, zajedno s drugim organizacijama koje se bave pitanjima ljudskih prava, posebice pitanjima koja se odnose na zaštitu žena. Bila je to prilika za sve ove organizacije za razmjenu prakse i iskustva vezanih za prava žena, a posebno za njihovu ulogu u procesima pomirenja.

- ALDA Generalna skupština i Konferencija "Volontiranje za demokraciju" od 7. do 11. srpnja 2011. godine, Bydgoszcz, Poljska Međunarodna Konferencija Volontiranje za demokraciju i Generalna skupština ALDA-e održane su 8. i 9. srpnja u Bydgoszcz, Poljska. Konferencija je organizirana kao inicijativa u okviru aktivnosti koje predhode postavljanju Poljske za predsjedavaju?u EU.
Direktorica LDA Mostar sudjelovala je na pomenutim događajima zajedno sa predstavnicima ostalih Agencija lokalne demokracije, ALDA-e, te predstavnicima gradova i regija članova ALDA-e.

- Pripremni sastanak u okviru Projekta CSSP - integrativne medijacije - 7. listopada 2011. godine, u prostorijama NDC-a, Mostar Sastanak je organizirao g. Schwartz Schilling a prije realizacije obuke "Stvaranje sustava savjetodavnih mehanizama", koja će se održati u studenom 2011. godine. Predstavnici LDA Mostar sastanku su nazočili zajedno sa predstavnicima organizacija LiNK, NDC, CCI i Los Rosales.

- Radionica u okviru Projekta CSSP - integrativne medijacije 09. studenoga 2011. godine, u Motelu Ada u Blagaju održana je Radionica u kojoj su sudjelovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Grada Mostara zajedno sa predstavnicima nevladinih organizacija. Cilj radionice bio je kreirati alate i mehanizme za primjenu sporazuma između NVO-a i Grada Mostara.

- U sklopu obilježavanja 15.-te obljetnice postojanja i rada Agencije lokalne demokracije u Sisku, organizirano je više događaja u periodu od 03. - 05. studenoga 2011. godine:
- Međunarodna Konferencija "Put Hrvatske prema EU: Uloga hrvatskih Agencija lokalne demokracije";
- Godišnji sastanak vodećih partnera Agencija lokalne demokracije;
- Koordinacijski sastanak delegata Agencija lokalne demokracije.

Ovo je bila prilika za redovitu koordinaciju svih Agencija i njihove Asocijacije uključujući i vodeće partnere, ali i prilika da se pruži potpora i naše najbolje rješenje za nastavak rada i djelovanja tri hrvatske Agencije lokalne demokracije nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

- Sudjelovanje u izradi Strategije za mlade Grada Mostara 2012. - 2015. Sukladno Riješenju koje je izdao gradonačelnik Grada Mostara u lipnju 2011. godine, imenovana su radna tijela za izradu Strategije za mlade Grada Mostara za period od 2012. do 2015. godine. Direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar imenovana je za koordinatoricu Radnog tijela za aktivno sudjelovanje mladih u društvu. U listopadu 2011. godine održan je prvi sastanak ovoga Radnog tijela u organizaciji Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara, nakon čega se pristupilo prikupljanju podataka relevantnih za izradu ovoga dijela strategije.

- Sudjelovanje u radu Etičkog povjerenstva časti Gradskog vijeća Grada Mostara Etičko povjerenstvo časti oformljeno je od strane Gradskog vijeća Grada Mostara u rujnu 2010. godine. Povjerenstvo sačinjava pet članova i to: tri vijećnika Gradskog vijeća Grada Mostara i dva predstavnika nevladinih organizacija. Predstavnik LDA Mostar imenovan je za predsjednika. Cilj rada ovog Povjerenstva jeste kontinuirano praćenje ponašanja vijećnika, kako na sjednicama Gradskog vijeća tako i u javnom životu, sukladno Etičkom kodeksu koji su isti usvojili. Na sjednicama Povjerenstva najvećim se dijelom radilo na izradi Poslovnika o radu samog Povjerenstva, kao i Pravilnika o sankcijama za vijećnike koji budu kršili Etički kodeks ponašanja. Etičko povjerenstvo časti je do sada zaprimilo nekoliko prijava od strane građana Grada Mostara i uredno ih procesuiralo.

- Promjena službene adrese Ureda LDA Mostar - srpanj 2011. godine LDA Mostar je potpisala novi ugovor sa svojim partnerom domaćinom Gradom Mostarom, koji se odnosi na korištenje uredskih prostorija i preselila se sa prethodne adrese Adema Buća 13, na novu adresu Fra Ambre Miletića 30, 88 000 Mostar.
Sukladno tomu, LDA Mostar je uradila i preregistraciju organizacije kod Županijskog suda Hercegovačko-neretvanske županije i registrirala promjene koje su napravljene u Statutu organizacije.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno