Pretraga Sajta

image image

13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja"

Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokracije (LDA) Mostar organizirao je dana 13.05.2009. godine okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja - prednosti i mogu?nosti za ekonomski napredak u Gradu Mostaru i HN".
Budu?i da ?e se u idu?em razdoblju otvoriti 3 bilateralna programa prekograni?ne suradnje i to s Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom, a tako?er i IPA Jadranski program iz tog razloga je organiziran okrugli stol da bi se pojasnile sve prednosti i mogu?nosti koje BiH ima iz ovih europskih fondova.

Cilj okruglog stola bio je razmjena ideja, uvid u probleme sa kojima se susre?u predstavnici vladinog i NVO sektora pri realizaciji istih, te na na koji na?in ih prevazi?i.
Naj?e?i problemi su: nepostojanje timova ljudi unutar organa vlasti koji su educirani po ovim pitanjima, ne postojanje baze podataka EU projekata koji se implementiraju na teritoriji HN, nedostatak kordinacije i nemogu?nost heterogenog djelovanja.

Tako?er je sugerirano predstavnicima Vlade HN-a da izdvoji odre?ena sredstva za sufinansiranje EU projekata, jer se ni jedan od ovih programa ne financira u 100% iznosu. Budu?i da LDA Mostar ve? ima iskustvo u implementaciji europskih projekata, ponu?ena je pomo? vladaju?im strukturama pri pisanju i realizaciji ovih projekata.

U radu okruglog stola su u?estvovali predstavnici Vlade HNK/-a i Ministarstava HNK/, Gradske uprave Grada Mostara, te relevantnih organizacija civilnog drutva.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno