Pretraga Sajta

image image image image image

13.05.2009. - Okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja"

Resursni centar za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokracije (LDA) Mostar organizirao je dana 13.05.2009. godine okrugli stol na temu "Prekograni?na suradnja - prednosti i mogu?nosti za ekonomski napredak u Gradu Mostaru i HN".
Budu?i da ?e se u idu?em razdoblju otvoriti 3 bilateralna programa prekograni?ne suradnje i to s Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom, a tako?er i IPA Jadranski program iz tog razloga je organiziran okrugli stol da bi se pojasnile sve prednosti i mogu?nosti koje BiH ima iz ovih europskih fondova.

Cilj okruglog stola bio je razmjena ideja, uvid u probleme sa kojima se susre?u predstavnici vladinog i NVO sektora pri realizaciji istih, te na na koji na?in ih prevazi?i.
Naj?e?i problemi su: nepostojanje timova ljudi unutar organa vlasti koji su educirani po ovim pitanjima, ne postojanje baze podataka EU projekata koji se implementiraju na teritoriji HN, nedostatak kordinacije i nemogu?nost heterogenog djelovanja.

Tako?er je sugerirano predstavnicima Vlade HN-a da izdvoji odre?ena sredstva za sufinansiranje EU projekata, jer se ni jedan od ovih programa ne financira u 100% iznosu. Budu?i da LDA Mostar ve? ima iskustvo u implementaciji europskih projekata, ponu?ena je pomo? vladaju?im strukturama pri pisanju i realizaciji ovih projekata.

U radu okruglog stola su u?estvovali predstavnici Vlade HNK/-a i Ministarstava HNK/, Gradske uprave Grada Mostara, te relevantnih organizacija civilnog drutva.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno