Pretraga Sajta

image image

23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara na temu: IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013 napredni modul.
Dana 23. i 24. Marta/oujka 2009. godine Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara na temu: IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013 napredni modul.
Svrha treninga EU IPA Fondovi za BiH bila je proirivanje znanja i izgradnja kapaciteta uposlenika javnih institucija, Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara kako bi isti bili u mogu?nosti koristiti EU fondove namijenjene BiH to je kvalitetnije mogu?e. Ovaj trening bio je nastavak treninga koji je RCD (LDA) Mostar organizirao u septembru/rujnu 2008. godine.
Prvi dan treninga bio je posve?en temi: IPA fondovi, podrka tranziciji i institucionalna izgradnja, te prekograni?na suradnja. Tokom drugog dana treninga bilo je govora o analizi zainteresiranih strana, te izradi matrice logi?kog okvira kroz nekolicinu prakti?nih primjera (vjebi).

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno