Pretraga Sajta

image image image image image

23-24.03.2009. - Dvodnevni trening IPA Fondovi EU za BiH

Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara na temu: IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013 napredni modul.
Dana 23. i 24. Marta/oujka 2009. godine Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara na temu: IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013 napredni modul.
Svrha treninga EU IPA Fondovi za BiH bila je proirivanje znanja i izgradnja kapaciteta uposlenika javnih institucija, Ministarstava HNK/, Vlade HNK/ i Gradske uprave Grada Mostara kako bi isti bili u mogu?nosti koristiti EU fondove namijenjene BiH to je kvalitetnije mogu?e. Ovaj trening bio je nastavak treninga koji je RCD (LDA) Mostar organizirao u septembru/rujnu 2008. godine.
Prvi dan treninga bio je posve?en temi: IPA fondovi, podrka tranziciji i institucionalna izgradnja, te prekograni?na suradnja. Tokom drugog dana treninga bilo je govora o analizi zainteresiranih strana, te izradi matrice logi?kog okvira kroz nekolicinu prakti?nih primjera (vjebi).

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno