Pretraga Sajta

image image image image image

Održana završna konferencija projekta PEARL.EU „ŠIRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI“
U Mostaru je 30. i 31. mart 2009. održana  završna konferencija projekta PEARL.EU
„ŠIRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI“
Završnu konferenciju za partnere iz Bosne i Hercegovine organizirao je Grada Mostara u saradnji sa LDA - Agencijom lokalne demokratije Mostar.

Na konferenciji su prisustvovali partnera iz BiH i Italije:
-    Opština Prijedor;
-    Op?ina Zavidovi?i;
-    LDA Prijedor;
-    LDA Zavidovi?i;
-    LDA Mostar;
-    Provincija Brindisi i
-    Grad Mostar.
Tokom dvodnevnog rada predstavljeni su  rezultati i iskustava partnera, te je premijerno prikazan dokumentarni film posve?en Pearl.Eu projektu. Tako?e je predstavljen rad Ureda za EU poslove Provincije Brindisi, te inicijativa ALDA-e za IPA CBC bazu podataka.
Drugi dan konferencije bio je posve?en medijskom predstavljanju Pearl.Eu projekta u programu Radija X Mostar, gdje su predstavnici LDA Prijedor, Razvojen agencije Zavidovi?i i Grada Mostara govorili o projektu, konferenciji i njenim zaklju?cima.
Za u?esnike konferencije uprili?ena je i posjeta Me?unarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2009.

Konferencija je rezultirala zaklju?cima koji se odnose na nastavak saradnje partnera Pear.Eu projekta u budu?nosti:
-    Izrada „li?ne karte“ partnera koja bi imala svoju svrhu u slu?aju traženja partnera po odre?enim projektima.
-    Korištenje servis ALDA-e namijenjenog povezivanju razli?itih aktera koji su aktivni u okviru IPA CBC Jadranskog programa (IPA CBC Adriatic) kako bi olakšali razvoj partnerstva i saradnje.
-    Obaveza LDA Mostar i eventualno Grada Mostara da BiH partnerima proslije?uju prijedloge projekata Provincije Brindisi."

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno