Pretraga Sajta

image image

Održana završna konferencija projekta PEARL.EU „ŠIRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI“
U Mostaru je 30. i 31. mart 2009. održana  završna konferencija projekta PEARL.EU
„ŠIRENJE PLATFORME VEZA JADRANSKE REGIJE U EVROPI“
Završnu konferenciju za partnere iz Bosne i Hercegovine organizirao je Grada Mostara u saradnji sa LDA - Agencijom lokalne demokratije Mostar.

Na konferenciji su prisustvovali partnera iz BiH i Italije:
-    Opština Prijedor;
-    Op?ina Zavidovi?i;
-    LDA Prijedor;
-    LDA Zavidovi?i;
-    LDA Mostar;
-    Provincija Brindisi i
-    Grad Mostar.
Tokom dvodnevnog rada predstavljeni su  rezultati i iskustava partnera, te je premijerno prikazan dokumentarni film posve?en Pearl.Eu projektu. Tako?e je predstavljen rad Ureda za EU poslove Provincije Brindisi, te inicijativa ALDA-e za IPA CBC bazu podataka.
Drugi dan konferencije bio je posve?en medijskom predstavljanju Pearl.Eu projekta u programu Radija X Mostar, gdje su predstavnici LDA Prijedor, Razvojen agencije Zavidovi?i i Grada Mostara govorili o projektu, konferenciji i njenim zaklju?cima.
Za u?esnike konferencije uprili?ena je i posjeta Me?unarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2009.

Konferencija je rezultirala zaklju?cima koji se odnose na nastavak saradnje partnera Pear.Eu projekta u budu?nosti:
-    Izrada „li?ne karte“ partnera koja bi imala svoju svrhu u slu?aju traženja partnera po odre?enim projektima.
-    Korištenje servis ALDA-e namijenjenog povezivanju razli?itih aktera koji su aktivni u okviru IPA CBC Jadranskog programa (IPA CBC Adriatic) kako bi olakšali razvoj partnerstva i saradnje.
-    Obaveza LDA Mostar i eventualno Grada Mostara da BiH partnerima proslije?uju prijedloge projekata Provincije Brindisi."

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno