Pretraga Sajta

image image

Mladi u akciji

Projekti i aktivnosti 2007.

YOUTH IN ACTION - “Mladi – Pravi smijer”
projekti za promociju programa „Mladi u akciji“


Program „Mladi u akciji“ bavi se promocijom i vidljivošću programa namijenjenih mladima sa
područja jugoistočne Europe (što podrazumijeva Albaniju, BiH, Hrvatsku, Bivšu Jugoslavensku
Republiku Makedoniju i Srbiju), te Kavkaz (Gruzija).

Dugoročni cilj projekta jeste omogućiti mladima da usvoje znanja, vještine i stručnost, fokusirajući se na treninge, kao i na razvijanje mreža i partnerstava. Projekt predviđa širok spektar različitih aktivnosti koje uključuju mlade iz zemalja partnera projekta, što podrazumijeva obuku i aspekte informiranja,
kroz implementiranje različitih aktivnosti kao što su: informacijski seminari, postavljanje specijaliziranih info-pultova, web stranice i novinske brošure, grupe mladih veleposlanika, obuku za vršnjačke edukore (peer edukatore), praćenje poslovnih prilika, obuku iz EVS-a, različite razmjene na omladinskim sajmovima, te pokretanje četiri različite mreže zainteresiranih strana koje bi se bavile pitanjima mladih sa područja jugoistočne Europe i Gruzije.

Ciljevi projekta su:

- Promocija programa kao alata za poticanje većeg učešća mladih i razvoj europskog građanstva u zemljama jugoistočne Europe (BiH, Hrvatske,Makedonije, Srbije i Crne Gore),kao i u Gruziji

- Omogućavanje izgradnje kapaciteta mladih i onih koji rade sa mladima kroz različite obuke na području vršnjačke edukacije

- Razvoj i uvezivanje mreža i partnerstava s ciljem kreiranja dugoročnih platformi na području jugoistočne Europe i Kavkaza po pitanju mladih

- Razmjena dobrih praksi među partnerima po pitanju mladih. Info-seminari su prva alatka u obuci mladih, a sve to skladno ciljevima projekta, što znači da će sudionici ovih info-seminara u projektu „Mladi– prvi smjer“ biti ti koji će voditi buduće info-pultove koji će biti postavljeni u zemljama učesnicama u projektu.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

- Prvi seminar održan u periodu od 12. do 14.06.2007. godine u Thessalonici (Grčka), koji je financirala Europska komisija Tessalonice (Grčka) u suradnji sa Paktom za stabilnost jugoistočne Europe, Općinom Mouzaki i Razvojnom agencijom za Karditz (ANKA). Delegat LDA Mostara i studenti mostarskog Pravnog fakulteta su sudjelovali na istom.

- Drugi seminar održan je u rujnu/septembru 2007. godine u gradu Sisku (Hrvatska).

- Treći seminar održan je u periodu od 22. Do 26.10.2007. godine u gradu Mostaru (BiH).

Donator: Evropska Komisija

Aktivnosti implementirane u 2008. godini:

• 23.01.2008. Prezentacija programa Mladi u akciji u sklopu Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar, iniciranog od strane Sveučilišta u Mostaru.

• 07.–11.04.2008. Prijedor BiH. Delegatkinja LDA Mostara prisustvovala je evaluacijskom komitetu projekta Mladi – pravi smjer.

• 29.-30.07.2008. Mostar. LDA Mostar je organizirala dvodnevnu radionicu za mlade, učesnike putujućeg sajma mladih od Hrvatske do Albanije. Učesnici međunarodnog sajma mladih, njih ukupno 26, iz različitih zemalja Europe bili su uključeni u različite aktivnosti tokom 10 dana seminara u svim zemljama koje su posjetili. LDA Mostar organizirala je radionicu kroz igru u suradnji sa lokalnim institucijama koje se bave problemima djece sa posebnim potrebama.

Aktivnosti implementirane u 2009. godini:

- Veljača 2009. godine – LDA Nikšić (RCG) je organizirala trening za partnere projekta – referente za mlade – u Kotoru, Prčanj (RCG) na kojem su dovršene aplikacije od strane svih LDA članica ALDA mreže za akreditiranje istih za EVS (Europski Volonterki Servis) kao organizacija domaćina, onih koje šalju sudionike i koordinatora.

- Travanj 2009. godine - LDA Mostar dobila je akreditaciju i postala organizacija koja šalje, udomljuje volontere EVS programa i koordinira aktivnostima.

- 12. - 22. lipnja 2009. godine - Referentica za mlade LDA Mostar, sudjelovala je u EVS “Job shadowing” aktivnosti projekta “Mladi u akciji” u uredu partnera LDA Mostar NVO-a IPSIA u Milanu.

Donator: Financiran od strane Programa Mladi u akciji (Youth in Action) Europske komisije

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno