Pretraga Sajta

image image image image image

Mladi u akciji

Projekti i aktivnosti 2007.

YOUTH IN ACTION - “Mladi – Pravi smijer”
projekti za promociju programa „Mladi u akciji“


Program „Mladi u akciji“ bavi se promocijom i vidljivošću programa namijenjenih mladima sa
područja jugoistočne Europe (što podrazumijeva Albaniju, BiH, Hrvatsku, Bivšu Jugoslavensku
Republiku Makedoniju i Srbiju), te Kavkaz (Gruzija).

Dugoročni cilj projekta jeste omogućiti mladima da usvoje znanja, vještine i stručnost, fokusirajući se na treninge, kao i na razvijanje mreža i partnerstava. Projekt predviđa širok spektar različitih aktivnosti koje uključuju mlade iz zemalja partnera projekta, što podrazumijeva obuku i aspekte informiranja,
kroz implementiranje različitih aktivnosti kao što su: informacijski seminari, postavljanje specijaliziranih info-pultova, web stranice i novinske brošure, grupe mladih veleposlanika, obuku za vršnjačke edukore (peer edukatore), praćenje poslovnih prilika, obuku iz EVS-a, različite razmjene na omladinskim sajmovima, te pokretanje četiri različite mreže zainteresiranih strana koje bi se bavile pitanjima mladih sa područja jugoistočne Europe i Gruzije.

Ciljevi projekta su:

- Promocija programa kao alata za poticanje većeg učešća mladih i razvoj europskog građanstva u zemljama jugoistočne Europe (BiH, Hrvatske,Makedonije, Srbije i Crne Gore),kao i u Gruziji

- Omogućavanje izgradnje kapaciteta mladih i onih koji rade sa mladima kroz različite obuke na području vršnjačke edukacije

- Razvoj i uvezivanje mreža i partnerstava s ciljem kreiranja dugoročnih platformi na području jugoistočne Europe i Kavkaza po pitanju mladih

- Razmjena dobrih praksi među partnerima po pitanju mladih. Info-seminari su prva alatka u obuci mladih, a sve to skladno ciljevima projekta, što znači da će sudionici ovih info-seminara u projektu „Mladi– prvi smjer“ biti ti koji će voditi buduće info-pultove koji će biti postavljeni u zemljama učesnicama u projektu.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

- Prvi seminar održan u periodu od 12. do 14.06.2007. godine u Thessalonici (Grčka), koji je financirala Europska komisija Tessalonice (Grčka) u suradnji sa Paktom za stabilnost jugoistočne Europe, Općinom Mouzaki i Razvojnom agencijom za Karditz (ANKA). Delegat LDA Mostara i studenti mostarskog Pravnog fakulteta su sudjelovali na istom.

- Drugi seminar održan je u rujnu/septembru 2007. godine u gradu Sisku (Hrvatska).

- Treći seminar održan je u periodu od 22. Do 26.10.2007. godine u gradu Mostaru (BiH).

Donator: Evropska Komisija

Aktivnosti implementirane u 2008. godini:

• 23.01.2008. Prezentacija programa Mladi u akciji u sklopu Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar, iniciranog od strane Sveučilišta u Mostaru.

• 07.–11.04.2008. Prijedor BiH. Delegatkinja LDA Mostara prisustvovala je evaluacijskom komitetu projekta Mladi – pravi smjer.

• 29.-30.07.2008. Mostar. LDA Mostar je organizirala dvodnevnu radionicu za mlade, učesnike putujućeg sajma mladih od Hrvatske do Albanije. Učesnici međunarodnog sajma mladih, njih ukupno 26, iz različitih zemalja Europe bili su uključeni u različite aktivnosti tokom 10 dana seminara u svim zemljama koje su posjetili. LDA Mostar organizirala je radionicu kroz igru u suradnji sa lokalnim institucijama koje se bave problemima djece sa posebnim potrebama.

Aktivnosti implementirane u 2009. godini:

- Veljača 2009. godine – LDA Nikšić (RCG) je organizirala trening za partnere projekta – referente za mlade – u Kotoru, Prčanj (RCG) na kojem su dovršene aplikacije od strane svih LDA članica ALDA mreže za akreditiranje istih za EVS (Europski Volonterki Servis) kao organizacija domaćina, onih koje šalju sudionike i koordinatora.

- Travanj 2009. godine - LDA Mostar dobila je akreditaciju i postala organizacija koja Å¡alje, udomljuje volontere EVS programa i koordinira aktivnostima.

- 12. - 22. lipnja 2009. godine - Referentica za mlade LDA Mostar, sudjelovala je u EVS “Job shadowing” aktivnosti projekta “Mladi u akciji” u uredu partnera LDA Mostar NVO-a IPSIA u Milanu.

Donator: Financiran od strane Programa Mladi u akciji (Youth in Action) Europske komisije

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno