Pretraga Sajta

image image

CBM Podsticanje dijaloga

Aktivnosti 2004 - 2006.

Podsticanje međuetničkog dijaloga u srednjim školama Mostara i regije CBM


Cilj
Jačanje međuetničke i međureligijske saradnje među studentima i profesorima iz različitih etničkih grupa, razmjena dobrih praksa i pitanja iz obrazovanja između profesora i stručnjaka iz HN Kantona i profesora i stručnjaka iz gradova i regija partnera LDA, promovisanje vrijednosti poštivanja ljudskih prava, demokratije i poštivanja manjinskih grupa, doprinoseći procesu ponovnog ujedinjenja škola.

Pregled
Projekt je usmjeren ka učenicima srednjih škola, a njegov cilj je naglasiti važnost predavanja o vrijednostima kao što su demokratija, međuetnički dijalog i prava manjina, profesorima i učenicima srednjih škola. Usmjerenost projekta ka srednjim školama Mostara je važan s obzirom da je većina ovih škola nezvanično organaizovana na etničkoj osnovi. Različite faze projekta su relizovane putem radionica, seminara i konferencija koje su rezultirale preporukama za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja.

Rezultati
U okviru projekta održane su četiri radionice (za profesore i učenike), a svaka radionica je imala drugačiju temu, kao što su demokratija i demokratski principi u obrazovanju, poštivanje ljudskih prava u srednjim školama, dijalog i njegova primjena u analizi konflikata, kako profesori mogu podstaći izgradnju povjerenja među različitim etničkim grupama. Svaka radionica je imala oko 20 učesnika: učenika, profesora, međunarodnih gostiju i političara. Preporuke sa radionica su sljedeće:

• Uvesti izmjene školskog plana i programa (veće učešće profesora u njihovom stvaranju);
• Sličan projekat za roditelje Vijeća roditelja (takođe uključiti profesore i učenike u ovaj projekat);
• Obrazovni sistem bi trebao ohrabrivati prepoznavanje i razvoj talentovanih učenika;
• Uvesti i podstaći civilne servise i aktivizam;
• Veći nivo uključenosti profesora i škola u proces planiranja raznih projekata čiji cilj je educirati profesore o poboljšanju obrazovnog sistema;
• Poboljšati saradnju NVOa, Zavoda za obrazovanje / Instituta za školstvo i Ministarstva obrazovanja;
• NVOi bi trebali pomoći u finansiranju nekih projekata škola i Ministarstva obrzovanja.

Partneri - Nansen dijalog centar Mostar

Trajanje April 2005. – juli 2006.

Lokacija - Mostar

Donator - Stalni predstavnik Luxemburga pri Vijeću Evrope

2007

CBM II – Mjere izgradnje povjerenja sa ciljem poticanja među-etničkog dijaloga u srednjim školama grada Mostara i regije

Specifični ciljevi projekta CBM II:

- Steći uvid u razinu i kvalitetu podučavanja o vrijednostima kao što su demokracija, ljudska
prava, dijalog te poštivanju ljudskih prava i mirnog rješenja konflikata u srednjim školama sa
područja Mostara.

- Informirati sve srednje škole i relevantne institucije Mostara o CBM projektu.

- Uključiti škole i relevantne institucije u proces planiranja za CBM projekt.

- Provesti istraživanje o podučavanju o vrijednostima kao što su demokratija, ljudska prava,dijalog, te
poštivanju ljudskih prava i mirnog razrješenja konflikata u srednjim školama Mostara, te isto objaviti u
formi izvješća

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

1. aktivnost: opće pripreme, prikupljanje podataka, priprema prve serije sastanaka sa ravnateljima/
direktorima srednjih škola, te davanje prvih informacija psiholozima.

2. aktivnost: sastanci sa ravnateljima/direktorima srednjih škola: informiranje istih o projektu
CBM i o zaključcima do kojih se došlo, kao i o sljedećim koracima projekta – istraživanju i dobivanju
prvih informacija (baziranih na ulaznim informacijama dobivenim od strane psihologa),
te o stečenim dojmovima o sadašnjoj situaciji u srednjim školama (ovo će nam pomoći u stjecanju
boljeg pregleda situacije, kao i pri pripremi upitnika), zatim davanje informacija psiholozima
(koji će započeti sa pripremama nacrta upitnika).

3. aktivnost: finaliziranje upitnika, druga serijasastanaka sa ravnateljima/direktorima srednjih
škola, davanje informacija psiholozima.

Aktivnosti koje se planiraju implementirati u 2008. godini:

4. aktivnost: rad na izvješću, štampanje publikacija.

5. aktivnost: priprema i organizacija okruglog
stola.

Donator: Stalno predstavništvo Luksemburga pri Vijeću Evrope.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini

• Priprema finalnog priručnika sa rezultatima istraživanja o vrijednostima učenja kao što su demokratija, ljudska prava, dijalog i poštivanje ljudskih prava u srednjim školama Mostara.

Donator: Stalni predstavnik Luxemburga pri Vijeću Europe

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno