Pretraga Sajta

image image image image image

Pearl.EU

Projekti i aktivnosti 2007

Pearl.EU


Partner lider projekta: Općina Lecce, Italija

Partneri na projektu: Italija (Grad Bari, Provincija Bari, Provincija Brindisi, Grad Gorizia, Grad Lecce, Grad Ravenna, Grad Tavagnacco, Grad Udine, Grad Venezia, Grad Trst, Grad Monfalcone, Regija Puglia), Bosna i Hercegovina, (Grad Prijedor, Grad Mostar, Grad Zavidovići, LDA Prijedor, LDA Mostar, LDA Zavidovići) i Hrvatska (okrug Baranja Osijek, Grad Sisak, Grad Verteneglio, LDA Osijek, LDA Sisak, LDA Verteneglio).

Ciljevi: Strateški ciljevi projekta Pearl.EU – „Platforme za unaprjeđenje jadranskih regionalnih poveznica u Europi“ jesu formiranje stalnih radnih grupa između talijanskih i lokalnih vlasti s područja Balkana i Agencija lokalne demokratije kako bi isti implementirali konkretne aktivnosti po pitanju europske teritorijalne suradnje.

Na ovaj način projekt, iako financiran sredstvima zaostalim iz prošlog programskog perioda, doprinijet će aktiviranju novog cilja broj 3 Europske komisije koji se odnosi na „saradnju“ obnovljenog prijedloga ekonomske i socijalne politike ujedinjavanja za
period 2007. – 2013. godina. Tačnije, projekt ima za cilj svladavanje specifičnih, legalnih, administrativnih, jezičnih i kulturnih barijera tako što će doprinijeti razvoju zajedničkih standarda; kreirati i razviti prekograničnu mrežu za suradnju između talijanskih i lokalnih vlasti na Balkanu, kao i između Agencija lokalne demokratije. Dodatno, projektom se želi unaprijediti protok informacija putem čestih razmjena informacija između struktura uključenih u pripremu i realizaciju projekta, te također pružiti podrška lokalnoj demokratiji kroz jačanje mreže Agencija lokalne demokratije.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:
- 18.05.2007. godine - Lecce (Italija): prisustvovanje sastanku za pokretanje projekta zajedno sa dva predstavnika Grada Mostara

- 24.09.07. Lecce (Italija): Studijska posjeta delegacije LDA Mostar Lecce-u zbog participativnog planiranja koje je dio cjelovitog programa

- 16.10.2007. Udine (Italija): seminar na temu „Međukulturalni dijalog“ gdje je uz podršku LDA Mostar organizirano učešće i Općine Mostar

- Rad na temu „Komunikacija između lokalnih vlasti i građana i učešće građana u javnom životu“ u suradnji s Gradom Mostarom

Aktivnosti koje se planiraju implementirati u 2008. godini:

-Podrška Gradu Mostaru i Provinciji Brindisi pri organizaciji razmjene državnih službenika u 2008. godini.
- Od 21.01.2008. do 21.02.2008. godine gradski službenik, predstavnik Grada Mostara imati će priliku raditi u odjelu za politike EU u Provinciji Brindisi. Ova vrsta staža biti će iskorištena za razmjenu dobrih praksi te razmjenu znanja i iskustva.
1. PROJEKTI ZA KOJE JE SREDSTVA OSIGURALA ALDA

Donator: EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE

Aktivnosti realizirane u 2008. godini

• 21.01.–21.02.2008. Službenica Grada Mostara radila je u Birou za EU politike provincije Brindisi (Italija). Ovim stažom omogućena je razmjena dobrih praksi i prenošenje iskustava.
• 10.-11.03.2008. Ravenna Italija. Delegatkinja LDA Mostar učestvovala je u aktivnostima koje je, u sklopu projekta Pearl. EU, organizirao Grad Ravenna, a vezane su za promociju demokratskih vrijednosti putem bajke namijenjene djeci “Evropski medo ili prodavnica igračaka” čiji je pisac Gianfranco Draghi.
• 12.-14.03.2008. Venecija Italija. Delegatkinja LDA Mostar je učestvovala na treningu o EU planiranju, kojeg je u sklopu projekta Pearl.EU, organizirao Grad Venecija.
• 01.-03.04.2008. Mostar. LDA Mostar, zajedno sa Gradom Mostarom, organizirala je trodnevnu međunarodnu konferenciju “Međuetnički suživot i prekogranična saradnja” u sklopu projekta Perl.EU. Konferencija je organizirana u saradnji sa partnerima na projektu, lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva iz Mostara.
LDA Mostar - Izvještaj o aktivnostima 2008
Agencija lokalne demokratije Mostar
• 17.-18.04.2008. Verteneglio - Umag Hrvatska. Predstavnica LDA Mostar učestvovala je na Pearl.EU konferenciji “Urbanizam i kvaliteta okoliša: novi izazovi, iskustva iz prošlosti, primjeri iz sadašnjosti, mogućnosti za budućnost”. Konferenciju je organizirala LDA Verteneglio.
• 10.-13.06.2008. Osijek Hrvatska. Predstavnica LDA Mostar učestvovala je na Pearl.EU konferenciji “Socijalna ekonomija i lokalni razvoj”
• 22.-23.05.2008. Ravenna Italija. Finalna konferencija Pearl.EU projekta. Predstavnice LDA Mostar učestvovale su na konferenciji zajedno sa predstavnicama Grada Mostara, savjetnicom gradonačelnika gospođom Radmilom Komadinom i savjetnicom za međunarodnu saradnju gospođicom Sanelom Kamerić.
• 03.-05.12.2008. Učešće LDA Mostar na seminaru “Pred pristupni instrumenti (IPA) europskih fondova i planiranje 2007- 2013”, u organizaciji LDA Prijedor u Prijedoru

Donator: EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE

Aktivnosti realizirane u 2009. godini

- LDA Mostar je za dva predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i sporta HNŽ osigurala sudjelovanje na treningu “Upravljanje projektnim ciklusom prema metodologiji Europske Unije” koji je u sklopu Pearl.Eu projekta organizirala LDA Zavidovići 24. - 26. veljače.2009. godine.

- Završna konferencija projekta Pearl.Eu za Bosnu i Hercegovinu održana je 30. i 31. ožujka 2009. godine u Mostaru. Grad Mostar je, u suradnji s Agencijom lokalne demokratije Mostar, organizirao ovu konferenciju, uz nazočnost predstavnika partnera: Općine Prijedor, Općine Zavidovići, LDA Prijedor, LDA Zavidovići, LDA Mostar, Provincije Brindisi i Grada Mostara. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta, premijerno je prikazan DVD posvećen Pearl.EU projektu, te je prezentirana web stranica ALDA-e, gdje je promovirana njezina inicijativa za IPA CBC bazu podataka. Diskusija partnera je bila
usmjerena ka iznalaženju modusa suradnje u budućnosti.

LDA MOSTAR
Izvještaj o aktivnostima 2009

Drugi dan konferencije bio je posvećen medijskom predstavljanju Pearl.Eu projekta u programu Radija X Mostar, gdje su predstavnici LDA Prijedor, Razvojne agencije Zavidovići i Grada Mostara govorili o projektu, konferenciji i njenim zaključcima.
Također je upriličena posjeta Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2009.

Donator: EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno