Pretraga Sajta

image image image

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom "Komunikacija i odnosi s javnoš?u" za predstavnike gradske uprave Grada Mostara i nevladinih organizacija dana 02 i 03 februara 2009. godine.
Cilj treninga je olakšati predstavnicima gradskih vlasti i nevladinih organizacija komunikaciju s medijima i novinarima te ih upoznati s na?elima funkcioniranja ureda za odnose s javnoš?u Grada Mostara.
Kroz prakti?an rad sudionicima treninga prezentirano je kako dati izjavu za medije, kako u službenom i neformalnom razgovoru dati informaciju novinarima te kako što jasnije i što konciznije prenijeti informaciju.
Trening ""Komunikacija i odnosi s javnoš?u"" dio je šireg projekta Resursnog centar za demokratizaciju u sklopu kojega se organiziraju specijalizirani treninzi, seminari i radionice za predstavnike razli?itih ciljnih grupa. Ovim treningom finaliziran je projekt u Hercegova?ko-neretvanskoj županiji s tim da ?e, kako je istaknuto, LDA pokušati prona?i sredstva za provedbu projekta i za predstavnike op?inske i županijske vlasti u Zapadnohercegova?koj županiji.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno